Vård och stödsamordning

Vård och stödsamordning är en modell för samverkan kring personer med betydande psykisk funktionsnedsättning eller allvarlig psykisk sjukdom. Modellen är utvecklad för personer med psykiska funktionsnedsättningar som har kontakt med psykosmottagningen, Polstjärnegatan och det kommunala boendestödet på Norra Hisingen.

Målgruppen är vuxna personer med betydande psykisk funktionsnedsättning eller allvarlig psykisk sjukdom med behov av omfattande insatser från två eller flera huvudmän.

Arbetet bygger på att brukaren utreds gemensamt av personal från psykosmottagningen och kommunens boendestödjare.  I utredningsarbetet används standardiserade arbetsblad. Utredningen leder till att den enskildes egna mål och hur man tillsammans skall arbeta för att nå dessa klargörs. Syftet är att stärka den enskildes kunskap och förståelse om sin livssituation samt att aktivt involvera viktiga personer i brukarens liv. Arbetsbladet tillhör den enskilde och skall förvaras hemma hos denne om inte den enskilde begär något annat.

När utredningen är klar kallas de för brukaren viktiga personerna till ett ”stort resursgruppsmöte”  t ex anhöriga, läkare och socialsekreterare. Syftet  är att genom samverkan sätta brukaren i fokus, skapa förutsättningar för effektivare rehabilitering/habilitering och skapa samordningsvinster för huvudmännen. Genom samverkan skapas förutsägbarhet för både brukare och personal