Vård och stödsamordning Örgryte-Härlanda

Samverkan mellan kommun och region skapar en struktur som sätter brukaren i fokus. Modellen innehåller en tydlighet från ledning till medarbetare som arbetar i det brukarnära arbetet. Vi har alltid samverkat men nu vet vi varför och hur vi ska gå tillväga i praktiken.

Beskrivning

Att formulera en lokal överenskommelse är ett måste för att följa den delregionala överenskommelsen som är antagen i LGS-området (LGS står för ledningsgrupp i samverkan). SDF Örgryte-Härlandas främsta samverkanspartner inom psykos är Psykosvård Öster, vilket resulterade i en  gemensam utbildning med handledning och samverkan som följd.

Syftet med en lokal överenskommelse är att genom samverkan

  • sätta brukaren i fokus
  • skapa förutsättningar för effektivare rehabilitering/habilitering
  • skapa samordningsvinster för huvudmännen
  • skapa förutsägbarhet för brukare och personal.

Målgruppen omfattar vuxna personer med betydande psykisk funktionsnedsättning eller allvarlig psykisk sjukdom med behov av omfattande insatser från två eller flera huvudmän. I detta fallet är huvudmännen PVÖ (psykosvård Öster) och Örgryte-Härlandas Biståndsenhet funktionshinder samt utförare av boende och personligt stöd. Arbetsgången är tydlig, med ett chefsnätverk som tydliggör och underlättar arbetet för utvecklingsgruppen där vård och stödsamordnare från olika enheter sitter med. I utvecklingsgruppen arbetar man vidare med implementering och ett körschema som gäller den praktiska arbetsgången.

Erfarenheter från arbetet med Vård och stödsamordning

Vi har haft vår lokala överenskommelse i drygt ett år och den håller på att revideras för ny underskrift i juni 2014. Vi har identifierat vissa delar som vi inte hunnit genomföra och försöker lägga överenskommelsen på en realistisk nivå utifrån de verksamheter vi arbetar i och de resurser som vi har. För oss är det viktigt med ett levande dokument som är begripligt för de medarbetare som arbetar i våra verksamheter och att medborgare kan se varför vi valt att organisera oss på det här sättet. Genom att enbart ha överenskommelsen under ett år i taget blir inte detta ett dokument som kan läggas på hyllan, utan den ska ständigt finnas med i vårt arbete.