Vänskapsband

Ett generellt och förebyggande material mot kränkningar. Med Vänskapsband jobbar man för att skapa trygghet för eleverna och öka deras förmåga att ta ansvar för sig själva och för sin omgivning. Vänskapsband ska bidra till bra arbetsro i klassen och därmed också öka elevernas måluppfyllelse.

Bakgrund

Idén till att skriva ihop ett material har vuxit fram under arbetet med klasserna på våra olika skolor. Under årens lopp har vi samlat på oss en metod att arbeta med grupper kring orden Respekt, Empati, Konsekvenser, Ansvar samt Fritid och Mål. Tillsammans med lärare och elever har vi funnit övningar och diskussionsämnen som vi samlat i materialet Vänskapsband.

Materialet är även en del i att alla skolor ska ha ett aktivt och generellt arbete mot kränkningar.

Syfte:

Ju tidigare man jobbar med eleverna och dessa ord, desto större blir möjligheterna att man som elev tar till sig av dem och gör dem till sin egen identitet. Arbetet ska inte präglas av tillfällighet utan ska vara av kontinuerlig karaktär som ska hållas levande i olika former och sammanhang. Orden som vi valt att jobba med är starkt relaterade till varandra. Detta arbete ska skapa trygghet för eleverna och öka deras förmåga att ta ansvar för sig själv och sin omgivning. Vi vill på ett roligt och intressant sätt locka eleverna och deras föräldrar till samtal kring de viktiga ord som materialet bygger på. Materialet ska också vara en hjälp för lärare och andra pedagoger att stärka ett gott studieklimat.

Andra syften:

  • Starta diskussioner mellan barn, föräldrar och skola.
  • Stärka klassens gemenskap.
  • Ge självkänsla och självförtroende och öka förmågan att kommunicera.
  • Det ska vara roligt och skapa lust.
  • Förbereda elevernas ingång till vuxenlivet.

Vänskapsband är ett material som ska skapa en känsla av samhörighet och ansvar. Det ska öka elevernas medvetenhet runt värdeorden i förhållande till sitt eget agerande.

Det är viktigt att ha trevligt och att upptäcka tillsammans med eleverna när ni arbetar med Vänskapsband.

Låt därför arbetet med Vänskapsband ta tid. Varje värdeord bör arbetas med ur olika perspektiv. Varva diskussioner, reflektioner och övningar med arbete i arbetsboken.

Avsätt ett tillfälle i veckan då ni sitter i ring och har en Vänskapsbandslektion. Genom att sitta i ring skapas en känsla av samhörighet och när alla ser varandra i ringen ökar närvarokänslan. När man använder sig av ”rundor” där alla kommer till tals och blir lyssnade på, så fördelas också talutrymmet automatiskt för både pojkar och flickor, en viktig aspekt ur genusperspektivet.

Införliva gärna andra lektioner i arbetet, skriv dikter, ge eleverna uppdrag mellan Vänskapsbandslektionerna, grupparbeta till exempel ti bild och slöjd utifrån de olika orden och så vidare.

Låt det synas i klassrummet att ni arbetar med Vänskapsband!

Materialet är två häften, ett för lärare/handledare och ett för barnen som de ska jobba med tillsammans med föräldrar.

Materialet finns tillgängligt hos Ingrid Persson för de som vill starta upp.