Välkomsten Västra Hisingen

På Välkomsten för nyanlända elever kartläggs deras tidigare skolerfarenheter. Elevens föräldrar kan också få olika typer av stöd.

Välkomsten i Västra Hisingen

Välkomsten är Västra Hisingens mottagningsenhet för elever som är nya i svenska skolan. Målet med Välkomsten är att alla nyanlända elever som börjar i skolan i Västra Hisingen ska få en bra skolstart.

Personal från Välkomsten kartlägger elevens bakgrund, behov, intressen och styrkor. Denna kartläggning ligger sedan till grund för att anpassa utbildningen efter elevens behov.

Inskrivning

Samhällsinformatör och skolsköterska tar emot elev och vårdnadshavare och presenterar verksamheten. Eleven får möjlighet att bekanta sig med miljön och ställa frågor om skolstarten. Under inskrivningen får även eleven och vårdnadshavaren veta när eleven ska börja på sin nya skola.

Hälsoundersökning

I samband med inskrivningssamtalet görs ett hälsobesök av skolsköterskan på Välkomsten. Elev, vårdnadshavare/god man är med vid hälsobesöket. Vid behov används tolk.

Hälsouppgift för nyanlända elever fylls i och skolsköterskan tar vikt, längd, ryggkontroll samt gör en synundersökning. En skolhälsovårdsjournal upprättas. På grundskoleelever kommer audionom från hörselvården ut till skolorna och gör hörseltest vid ett senare tillfälle.

Skolsköterskan bedömer även elevens aktuella hälsotillstånd genom anamnes och genom att iaktta eleven. Vid behov skrivs akutremisser till Vårdcentralen för kontroll.

Om eleven inte varit på någon hälsoundersökning remitterar skolsköterskan eleven till Vårdcentralen eller Flyktingmedicinska mottagningen. Skolläkaren tar ställning till kompletterande vaccinationer och upprättar vid behov en vaccinationsplan, när remissvar för hälsoundersökningen inkommit.

Familjen informeras om rätten till fri tandvård och sjukvård för barn och ungdomar samt informeras om var de kan söka vård.

 Kartläggning

Flera olika professioner samarbetar för att kartlägga elevens bakgrund, behov, intresse och styrkor. Det är lärare i svenska som andraspråk, specialpedagoger, samhällsinformatörer och modersmålslärare. Kartläggningen görs på elevens starkaste språk. Kartläggningen ligger sedan till grund för att anpassa utbildningen efter elevens förutsättningar och behov.

Parallellt med kartläggningen blir eleven erbjuden undervisning i svenska på Välkomsten. Eleven får också möjlighet att delta i olika aktiviteter, till exempel museibesök, skulptering, film, bild och möjligheten att prova på datorer eller Ipad. Ensamkommande flyktingbarn blir erbjudna att delta i ”Hitta Rätt”, ett samhällsinformativt program anpassad till målgruppen.

Föräldraprogram

Alla föräldrar och vårdnadshavare blir erbjudna att delta i ett föräldraprogram under tiden som barnen går på Välkomsten. Programmet delas in i tre delar; skolan, samhället och hälsan. Hela programmet kan genomföras vid ett och samma tillfälle eller delas upp på tre separata tillfällen. Syftet med programmet är att underlätta skolstarten och integrationen för familjen i Sverige. Programmet genomförs på modersmålet och anpassas till förälderns eller vårdnadshavarens behov, frågor och förutsättningar.

Adress:

Välkomsten, Västra Hisingen

Vintervädersgatan 13-15

418 36 Göteborg

Enhetschef Eva Berg, tel. 031-3665231

E-post: eva.berg@vastrahisingen.goteborg.se