Utvecklingsarbete för ökad skolnärvaro

Utvecklingsarbete för ökad skolnärvaro, Västra Hisingen syftar till att upprätta rutiner för frånvarohantering och implementering av dessa samt att utveckla metoder och arbetsgång i arbete med elever med konstaterad problematisk skolfrånvaro. Skolnärvaroarbete kommer att innefatta alla kommunala grundskolenheter, åk 1-9, i Västra Hisingen.

Projektet kommer att genomföras under 2015 och är en förlängning av inventering av skolfrånvaroläget som genomfördes under hösten 2014. I oktober 2014 har projektgruppen fått i uppdrag att granska situationen i Västra Hisingen beträffande skolfrånvaro generellt och för elever med långvarig skolfrånvaro specifikt. Projektgruppen skulle även presentera förslag för fortsatt arbete i att främja skolnärvaro i alla kommunala grundskolor Västra Hisingen. Kartläggningen resulterade i en rapport; Inventering av insatser och metoder – hemmasittare och problematisk frånvaro.
Utifrån de erfarenheterna som sammanställts i ovanbeskriven rapport har stadsdelsförvaltning beslutat att utveckla och implementera en gemensam arbetsmodell i skolnärvaroarbete på alla skolor, åk 1-9. Arbetsmodellen kommer att presenteras i VÄSTRA HISINGENS HANDLINGSPLAN I SKOLNÄRVAROARBETE SAMT ARBETSGÅNG VID SKOLFRÅNVARO, vilket kommer också vara en del av Barn och elevhälsoplan, Västra Hisingen.
De processriktade mål som Västra Hisingen har satt upp är:
Kortsiktigt:
• Implementera gemensamma rutiner i frånvarorapportering och arbetsgång vid skolfrånvaro
• uppmärksamma elever som har eller riskerar ha hög skolfrånvaro
• fokusera på både oanmäld och anmäld skolfrånvaro som kan vara problematisk för elevens utveckling
• skapa en nätverksgrupp för metodutveckling

Långsiktigt:
• främja skolnärvaro
• öka kunskapsmålen
• förebygga psykisk ohälsa och social problematik

Förhoppningar med projektet är att i slutet av 2015, både oanmäld och anmäld skolfrånvaro, minskar med minst 20% samt att hitta verkningsfulla insatser för elever med redan konstaterad långvarig skolfrånvaro.
Övergripande ansvar för projektet har sektorer Utbildning och IFO i Västra Hisingen. En del i skolnärvaroarbetet är att se över hur dessa två sektorer på bästa sätt kan samverka för att erbjuda det stöd som elever med problematisk skolfrånvaro och deras familjer har behov av.

Projektet har initialt beskrivit situationsläget i Västra Hisingen avseende skolfrånvaro vilket överstämmer med rapporten från Skolverket, Skolfrånvaro och vägen tillbaka. Bättre närvarokontroll och uppföljning hjälper skolorna att uppmärksamma elever med problematisk skolfrånvaro. Tidig upptäckt hjälper skolorna att i god tid agera i ett förebyggande syfte och på så sätt aktivera lämpligt stöd/anpassning som hjälper eleven att klara av sin skolgång.