Utbildnings- och samverkansinsats: SGI 0

Personer som är aktuella inom socialtjänsten ska enklare och snabbare få tillgång till samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. De ska erbjudas rätt insats och få rätt ersättning utifrån sina individuella behov. Ett annat syfte är att skapa bättre och enklare kontaktvägar mellan socialsekreterare och personliga handläggare på Försäkringskassan, vilket gynnar medborgarna.

Projektet ska även leda till en ökad samverkan och samsyn mellan de olika stadsdelarna.

Bakgrund

Antalet personer med långvarigt försörjningsstöd har ökat under de senaste tio åren. Många av dessa är sjukskrivna med läkarintyg. Socialtjänsten har försörjningsansvar för flertalet sjuka utan SGI men saknar ofta kunskap och rutiner för att utreda och bedöma arbetsförmåga utifrån ett medicinskt underlag. Försäkringskassan å sin sida har samordningsansvar för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och som saknar SGI. De har även kunskap och kontaktvägar ut till vården och Arbetsförmedlingen. Utan kunskap och samverkan mellan socialtjänst och Försäkringskassa riskerar personer som är sjukskrivna och som saknar SGI att gå miste om arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser.

Genomförande

Under 2014 finansierade Samordningsförbundet Göteborg Centrum en 1,5 dags utbildning för socialsekreterarna med innehåll att tolka, bedöma och planera utifrån innehåll i läkarintyg. Särskilt fokus riktades mot två stora diagnosgrupper, psykiatri och värkproblematik. Utbildningen hölls av en personlig handläggare/försäkringsmedicinsk rådgivare på Försäkringskassan samt en arbetsförmedlare.  Ytterligare en utbildningsomgång är planerad att hållas för nyanställda under hösten 2015. Utöver utbildningsinsatsen träffar en personlig handläggare från Försäkringskassan ett socialsekreterarteam en gång per månad. Under dessa möten har socialsekreterarna möjlighet att lyfta ärenden för att få hjälp med att bedöma läkarintyg samt diskutera fortsatt planering och insatser. Denna metodhandledning är planerad att fortsätta under hela 2015.

Resultat

Under perioden maj-december 2014 lyftes det i stadsdelen Örgryte-Härlanda 88 ärenden totalt under metodhandledningen tillsammans med den personliga handläggaren från Försäkringskassan. Av dessa ärenden var 70 stycken unika och 8 personer blev under samma period självförsörjande genom att de beviljades sjukersättning.