Trestad2

Under åren 2012 – 2014 satsar de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö gemensamt mot cannabis i projektet Trestad2. Cannabisanvändandet har ökat bland unga människor i storstäderna, vilket skiljer sig mot riket i övrigt. Trestad2 finansieras av socialdepartementet och syftar till att motverka den ökande cannabisanvändningen i storstäderna och den liberala attityden när det gäller cannabis.

Loggan

I Trestad2- satsningen ingår ett antal delprojekt inom förebyggande arbete, kompetenshöjande insatser bland dem som arbetar med unga och inom vård- och behandlingsområdet. I april 2012 lanserades storstädernas samarbete mot cannabis vid en konferens i Stockholm med folkhälsominister Maria Larsson och ansvariga kommunalråd i de tre städerna. I Göteborg genomfördes en kickoff för projektet i oktober, då samtidigt en rapport om cannabisanvändandet bland de unga i Göteborg släpptes.

Trestad2 i Göteborg

I Trestad2/Göteborg ingår sex olika projekt, vilka alla har startat under 2012. Insatser är planerade för att stärka och utveckla både det drogförebyggande och rehabiliterande arbetet i staden. Under 2012 har en projektorganisation byggts upp. Projektledare har anställts och projektgrupper med representanter från respektive verksamhet har skapats. Flera forskare är knutna till de olika delprojekten och en forskargrupp för de tre städerna ska genomföra en övergripande utvärdering av Trestad2. Det finns också en lokal referensgrupp med representanter från Länsstyrelsen, polisen, beroendesjukvården, Mini-Mariorna, Göteborgs universitet och ansvariga i Trestad2/Göteborg. Socialdepartementet har skapat en nationell referensgrupp för alla de satsningar mot cannabis som görs i landet.

Tobak/cannabis – projekt på mellanstadiet – en jämförande studie

Ett projekt rörande sambandet mellan tobak och cannabis har startat under 2012. I forskningen visas en tydlig koppling mellan tobaksrökning och senare cannabisanvändning. Denna studie handlar om att se vilka effekter det ger att föräldrar till barn redan på mellanstadiet får information som stärker dem att vara restriktiva mot att barnen börjar röka. Studien genomförs i alla tre städerna samt i några kommuner i Västra Götaland och nu finns ett tillräckligt stort antal skolor/ klasser som deltar. Forskare har arbetat fram material att använda på föräldramöten. Studien påbörjas med datainsamling under vårterminen medan insatserna till barn och föräldrar ges till hösten 2013.

Utbildning och kompetenshöjande insatser för de som möter ungdomar i sitt arbete

Under 2012 har genom samverkan med olika grupper ett arbete med kompetenshöjning och utbildning planerats. Utbildning om cannabis och dess skadeverkningar kommer att anordnas för olika yrkesgrupper, först är fritidsledarna. Aktuella yrkesgrupper för kommande utbildningar är socialsekreterare, ungdomsmottagningarnas personal och elevhälsopersonal samt polisen. Vissa stadsdelar kan komma att fungera som piloter där mer genomgripande kompetenshöjande insatser ges.

Kartläggning av cannabisanvändande bland unga i Göteborg

I oktober 2012 kom rapporten Cannabis och unga i Göteborg. Rapporten innehåller både en kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna med data från drogvaneundersökningar, MiniMariorna och folkhälsoenkäter samt en analys av samband mellan bakomliggande risk- och skyddsfaktorer och cannabisanvändande.

UngDOK – Metodutveckling på Maria- mottagningarna i de tre städerna

Av de ungdomar som vänder sig till Mini Maria i Göteborg, Maria Ungdom i Stockholm och Maria Malmö är det två tredjedelar som uppger att det är missbruk av cannabis som är anledningen till att man söker hjälp. Dessa mottagningar samarbetar inom Trestad2 i projekt som rör både metodutveckling av dokumentationssystemet och skapandet av en webbsida för att bli mer lättillgängliga för ungdomarna. En projektgrupp har skapats och består av forskare och av personal från Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Med forskares stöd kan Maria-mottagningarna i de tre städerna förhoppningsvis få svar på vad som är verksamt i behandling. Projektgruppen har i uppdrag att utarbeta ett helt nytt formulär för uppföljning av behandlingsinsatser, vilket även kräver revidering av nuvarande dokumentationssystem, UngDOK. Syftet med ett uppföljningsformulär är att följa och se resultat av behandlingsinsatser för Stockholms-, Göteborgs- och Malmöungdomar genom att mäta eventuella förändringar inom sex olika livsområden tre månader efter avslutande behandlingssamtal.

Metodutveckling på Behandlingsenheten i Göteborg – öppenvård för unga vuxna

Ett utvecklingsarbete med hjälp av forskare på Behandlingsenhetens tre öppenvårdsmottagningar för åldergruppen över 18 år är i full gång. Forskningsstudien är en del i ett utvecklingsarbete och innebär att stöd och behandlingsarbetet som ges till personer som använder cannabis och som söker hjälp på öppenvårdsmottagningarna utvärderas. Syftet är metodutveckling och kunskapsspridning. Både behandlare och brukare intervjuas.

Inom Trestad2 vill vi stärka och utveckla det drogförebyggande och rehabiliterande arbete som redan görs. Trestad2 ska innebära en kvalitetsutveckling där olika metoder och insatser ska prövas.

Som relaterade dokument till höger hittar du:

Föräldrabroschyr med information om cannabis som i maj 2013 skickades ut i 11 000 exemplar till tonårsföräldrar i Göteborg.

Rapporten Cannabis och unga i Göteborg som för första gången ger en samlad bild av hur cannabisanvändandet ser ut för olika åldersgrupper.

Vill du veta mer?

Kontakta Ulla Kungur eller besök Kunskapskällarn på Social utvecklings webbsida