Tolkbart

Tolkbart utbildar tolkar i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.

bannertolkbart

Tolkbart syftar till att ge grundläggande kunskaper och tolkningsfärdigheter i ämnesområdet SRHR. Utbildningen omfattar bland annat följande teman: sexualitet, normer och normkritik (inklusive hbtq), anatomi, graviditet, sexuell ohälsa och juridiska begrepp kopplade till sexualitet och reproduktion.

Fokus är på språk, begreppsförklaring och tolksituationer, och på förhållningssätt och icke-diskriminering.

Tolkbart riktar sig till personer som språktolkar till svenska. Utbildningen är ett samarrangemang som anordnas av Social utveckling – Social resursförvaltning i Göteborgs Stad tillsammans med Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen och Tolkförmedlingen Väst. 

Vi vill också sprida vetskapen om att det går att boka tolkar som är SRHR-diplomerade.

Du som bokar tolkar kan hitta en SRHR-diplomerad tolk i Göteborgsområdet här och i Sjuhäradsområdet här


Kunskapsmål:

• Grundläggande kunskaper om sexuell hälsa med fokus på hiv/STI, sexuellt och könsrelaterat våld, reproduktion och graviditet.

• Behärska begrepp och ord kopplade till relevant juridik samt ha förståelse för innehållet i de relevanta lagarna.

• Kännedom om begrepp som rör sexualitet och könsidentitet.

Färdighetsmål:

• Känna trygghet i en tolksituation som berör ämnet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

• Kunna tolka med ett normmedvetet och icke-diskriminerande förhållningssätt.

För att bli diplomerad SRHR-tolk krävs hundraprocentig närvaro.