Systematisk pedagogik

Systematisk pedagogik är en arbetsmetod som används inom bostad med särskild service och daglig verksamhet

Systematisk pedagogik är en metod som fokuserar på att hela personalgruppen ska arbeta på samma sätt samtidigt som brukaren är aktiv i sin egen utveckling.  Syftet är att brukaren ska uppleva möjligheter, självständighet och kontinuitet i sitt liv trots att  flera medarbetare är involverade i det stöd brukaren får.

Första steget i metoden är att upprätta ett 16-punktsschema där personal tillsammans med brukare går genom och sammanfattar brukarens färdigheter. Nästa steg är att upprätta ett veckoschema med en översikt över brukarens aktiviteter från morgon till kväll alla veckodagar  och med en ungefärlig tidsåtgång per aktivitet.  Utifrån dessa ska personal tillsammans med brukaren identifiera situationer eller arbetsmoment där brukarens  delaktighet och självständighet kan utvecklas.

När brukare och personal tillsammans identifierar ett utvecklingsområde så startar man ett tydligt avgränsat projekt kring detta. Därefter videofilmas den situation med brukare och personal som ingår i utvecklingsarbetet. Syftet med filmningen är att kunna se samspelet mellan brukare och personal samt att se personalens pedagogiska roll i situationen. Utifrån vad som framgår av inspelningen upprättas ett zick-zackschema som i detalj beskriver hur samspelet mellan brukaren och personal ska vara för att bidra till brukarens utveckling vid den givna situationen. Schemat definierar också ansvar och aktiviteter mellan brukare och personal.  Samma situation videofilmas igen efter en tid för uppföljning och eventuella redigeringar av zick-zackschemat. Dessa moment kan upprepas flera gånger beroende på projektets omfattning. Projektet avslutas då brukare och personal är överens om att man uppnått projektmålet eller tdigare  om brukaren så önskar.

Alla aktiviteter i projektet dokumenteras på projektblad och i en projektsammanfattning.