Stödmodell för dialog och medskapande

Dialogverktygetsyftar till att främja hållbar och effektiv hantering av vanliga utmaningar som dialogledare ställs inför. De som möjliggör dialog i samhällsfrågor och samhällskonflikter behöver ibland stöd för att veta hur de ska ta nästa steg i en dialogprocess. Detta verktyg är ett sådant stöd och bygger på goda exempel på hållbar och effektiv hantering av vanliga utmaningar som dialogledare ställs inför.

Verktyget utvecklades ursprungligt som del av SMS-projektet. Den digitala formatet samt utvecklingen av verktyget sker oberoende av projektet. Det är S2020, Göteborgs Stads verksamhet för social hållbarhet, som ansvarar för förvaltningen av verktyget. Vår intention är att detta ska vara ett stödverktyg främst för Göteborg men även för andra som vill arbeta med dialog som utgår ifrån samhällets komplexitet. Vår förhoppning är att användarna ska bidra till att bygga ut verktyget genom att kommentera, föreslå ändringar, skriva texter och uppmärksamma oss om utmaningar som inte ha tagits upp.

Verktygets kategorier

Texterna är indelade i fyra kategorier som vi anser förekommer i de flesta dialogprocesser: Förberedelser, Inventering, Genomförande och Uppföljning.

Under varje kategori finns tre nivåer.

  • Nivå ett är den enklaste och består av enkla tips och checklistor
  • Nivå två erbjuder utökat stöd kring vad du bör tänka på när du arbetar med dialogprocesser som inte är alltför komplexa.
  • I Nivå tre hittar du texter som berör processledares/uppdragsgivares förhållningssätt i frågor som gäller dialog. Detta blir nödvändigt för dig att tänka kring om du vill nå framgång i att leda dialogprocesser som handlar om mer komplexa frågor och situationer.

Syfte och uppbyggnad

Verktygets syfte är att vidga perspektiv snarare än att föreskriva hur du ska göra eller tänka. Varje text följer ett mönster.

  • Rubriken, signalerar i de flesta fall, tyder på en handling
  • Sammanfattningen är en kortfattad översikt om vad texten handlar om
  • Sammanhanget beskriver området där texten som möjligt hanteringssätt eller sätt att tänka kan vara relevant
  • Utmaningen är en kort beskrivning av vanliga problem eller utmaningar som upplevs i dialogsammanhang
  • Ett möjligt sätt att agera – kan ha olika rubriker, men innehåller det man skulle kunna göra. I nivå 3 handlar det mest om ett förhållningssätt och då är texterna mer teoretiska

Det är meningen att texten ska vara enkel att förstå och lätt tillgänglig.

En del av socialhallbarhet.se

Dialogverktyget finns samlat tillsammans med fler stödmodeller i arbetet för social hållbarhet på plattformen socialhallbarhet.se.

Vill du läsa mer?

Besök dialogverktyget på dialog.socialhallbarhet.se
Plattformen för social hållbarhet socialhallbarhet.se
Läs mer om verksamheten S2020, Social resursförvaltning