SkolFam

För att säkerställa familjehemsplacerade barns skolgång ska ett SkolFam-team inrättas i alla stadsdelar. SkolFam är en förebyggande satsning och vänder sig till alla familjehemsplacerade barn i grundskoleålder, alltså även de som fungerar bra i skolan.

Om SkolFam

Projektet syftar till att öka förutsättningarna för bättre skolresultat för familjehemsplacerade barn i årskurserna 1-5.

Målet med projekt SkolFam är att ge familjehemsplacerade barn samma möjlighet till god utbildning som andra barn. Goda resultat i skolan är viktigt för alla barns framtidutsikter, men särskilt viktigt är det för barn som växer upp i familjehem. Forskning visar att barn som växer upp i familjehem riskerar att få sämre resultat i skolan och därmed en lägre utbildningsnivå. De drabbas lättare av arbetslöshet i vuxen ålder, riskerar ekonomisk och social utsatthet och har ofta sämre hälsa, både fysiskt och psykiskt.

Våren 2013 startade SkolFam i Östra Göteborg som ett tvåårigt projekt. Arbetsmodellen är utarbetad i Helsingborgs stad 2008. För närvarande ingår ca tio svenska kommuner i SkolFam-nätverket. SkolFam är en förebyggande satsning och vänder sig till alla familjehemsplacerade barn i grundskoleålder, alltså även de som fungerar bra i skolan. SkolFam-teamet består av en psykolog, en specialpedagog samt en socialsekreterare som samtliga nyrekryteras till Östra Göteborg.

SkolFam-strukturen består av tre delar. Första delen består av en kartläggning med pedagogiska tester/utredningar med inriktning på barnens förmåga att läsa, skriva och räkna. Sen görs en individuell utvecklingsplan tillsammans med skolan och familjehemmet. Testerna upprepas med barnen efter två år och resultaten jämförs med de ursprungliga testerna. Teamets analys och förslag till fortsatt arbete återkopplas till skolan och familjehemmet. En kontinuerlig och långsiktig uppföljning av barnets grundskoletid bestäms i samråd mellan styrgruppen för SkolFam och övriga involverade.

SkolFams webbsida