SkolFam

Genom att implementera SkolFam i stadsdelen med syfte att ge familjehemsplacerade barn bra/rätt stöd i skolarbetet skapas bra framtidsutsikter för dessa barn.

Målgrupp

Familjehemsplacerade barn i grundskoleålder

Vad ska göras

Implementera SkolFam i stadsdelen i syfte att ge familjehemsplacerade barn bra/rätt stöd i sitt skolarbete. Genom en satsning på goda utbildningsresultat skapa bra framtidsutsikter för dessa barn. En fungerande och bra skolgång är en kraftfull åtgärd för att bryta negativa mönster.

Förväntat resultat

Denna evidensbaserade metod syftar till att öka de familjehemsplacerade barnens möjligheter att lämna grundskolan med fullständiga betyg och få bättre förutsättningar för ett välfungerande vuxenliv.

Både nationell och internationell forskning visar att familjehemsplacerade barn generellt har betydligt sämre studieresultat och en lägre utbildningsnivå. Forskningen visar att familjehemsplacerade barn betydligt oftare än genomsnittet får problem i vuxenlivet med psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet, långvarigt försörjningsstöd och suicidförsök.

Den förändringsfaktor som är viktigaste för dessa barn är skolgången.

Förebyggande/ Fokusområden

SkolFam förebygger skolmisslyckanden och skapar förutsättningar för ett välfungerande liv. Forskningen visar på ett kraftigt samband mellan en fungerande/bra skolgång och ett välfungerande vuxenliv. Detta är i linje med nämndens mål för verksamheten.

Projektmål/Mått

Det övergripande målet är att de familjehemsplacerade barnen ska ha en fungerande skolgång, klara målen i skolan och lämna grundskolan med fullständiga betyg.

• Alla stadsdelens familjehemsplacerade barn i årskurs 0-5 ska ingå i SkolFam verksamheten. 2014-08-28 är fem av de familjehemsplacerade barnen i aktuell ålder. Uppföljning sker under hela grundskoletiden.

• Barnsekreterare deltar tillsammans med SkolFamteamet och bildar ett arbetsteam kring det placerade barnet. En omfattande kartläggning görs av arbetsteamet när barnet ”går in i” projektet. Denna kartläggning resulterar i en konkret individuell utbildningsplan, som följs upp löpande. Efter två år görs en ny omfattande kartläggning på barnet.

• Sdf Centrum köper tjänster av Sdf Majorna-Linnés befintliga SkolFam team. 25 % av teamets platser köps, vilket innebär att samtliga av stadsdelens familjehemsplacerade barn i årskurs 0-5 ingår i projektet.

• En barnsekreterare projektanställs, tillföljd av den utökade arbetsuppgifter, för att möjliggöra implementering av arbetsmetoden.

• En barnsekreterare tilldelas ett samordningsansvar för Sdf Centrums implementering av SkolFam. Detta innebär att delta på SkolFam möten i Majorna-Linné och i det överstaden gemensamma nätverket.

• Den samordnande barnsekreteraren har i uppdrag att samordna stadsdelens SkolFam verksamhet med den befintliga SkolPrev verksamheten, i syfte att få tillstånd samordningsvinster och en lärande organisation.