SIG- Social Insatsgrupp

Sociala Insatsgruppen (SIG) i Västra Göteborg syftar till att minimera att unga vuxna befinner sig i brott och missbruk. Insatsgruppen riktar sig till personer mellan 18-27 år som vill lämna kriminaliteten bakom sig. Koordinator inom SIG är den person som samordnar samhällets insatser för att underlätta för den enskilde unge/unga vuxne att bryta med den kriminella världen.

Bakgrund

Att erbjuda unga vuxna alternativa vägar för att kunna välja bort kriminalitet har strategisk betydelse i stadsdelen. De som fastnar i kriminellt beteende har stor påverkan på andra och om vi kan bidra till att unga lämnar den kriminella banan så har  det också betydelse för andra.

För att stötta unga personer till att lämna en kriminell bana har Västra Göteborg startat en social insatsgrupp (SIG). Det är framförallt de som jobbar inom vuxenenhet, stöd och försörjning, funktionshinder och barn och unga som är viktiga aktörer i arbetet när insatser ska samordnas. Att uppmärksamma unga som kan vara i behov stöd genom SIG är däremot ett ansvar för alla som kommer i kontakt med de ungdomar det gäller.

Varför har vi en social insatsgrupp?

Syftet med den sociala insatsgruppen är att minimera att unga vuxna befinner sig  i brott och missbruk. Insatsgruppen riktar sig till personer mellan 18-27 år som vill lämna kriminaliteten.

Vilka har bestämt att vi ska jobba så här?

Alla stadsdelar i Göteborgs Stad ska ha sociala insatsgrupper. Det beslutades av ”strategiskt samverkansforum” hösten 2013. I detta forum sitter representanter från högsta ledningen i Göteborgs Stad och Polisen och där samverkar organisationerna kring strategiska frågor som rör Göteborg.

Metod

Den sociala insatsgruppen organiserar sig kring individen utifrån dennes behov. Individen får närmare kontakt med en person/koordinator från förvaltningen och koordinatorn samordnar stödet till individen. Det kan handla om allt ifrån att få hjälp att ordna bostad, sysselsättning eller få sjukvård. De två koordinatorerna inom SIG har mandat att kalla till möten och starta en diskussion om insatser. Koordinatorn har ingen myndighetsutövning.

Arbetsgång

1. Koordinatorn blir uppmärksammad på att en person behöver stöd från SIG

2. Koordinatorn undersöker hur motiverad den unga är att medverka i SIG och hur individens behov av hjälp och stöd ser ut.

3. Om SIG blir aktuellt förankrar koordinatorn detta hos aktuell områdeschef så att handläggare kan utses för ytterligare utredning och så att nödvändiga beslut kan fattas.

4. Aktuell enhetschef utser en handläggare och koordinatorn kallar till teammöte för att informera om ”SIG-personen”. Handläggarna som ingår i teamet har mandat att göra individuella bedömningar och fatta nödvändiga beslut därefter. När det gäller personer som ingår i social insatsgrupp ska besluten kunna fattas snabbt och effektivt och präglas av kreativitet. Det innebär att vi måste våga vara okonventionella och att gängse riktlinjer och regler kan behöva frångås.

5. En ”paketlösning”, framarbetad av teamet, SIG-personen, kringresurserna och koordinatorn dokumenteras i en gemensam genomförandeplan. Den skrivs ner av någon i teamet men en kopia av genomförandeplanen förvaras hos alla deltagare. Planen ska godkännas och följas av SIG-personen men den kan revideras vid behov. Uppföljning av planen sker regelbundet med en frekvens som deltagarna i teamet kommer överens om.

6. Koordinatorn informerar polis om att personen ingår i SIG så att de kan lägga in individen i spaningsregister som SIG:are. Det betyder att polisen informerar koordinatorn om personen skulle bli misstänkt för nya brott eller om det kommer in annan information som påverkar hur planeringen ska utformas.

5. Koordinator fortsätter motivera och följa SIG-personen under så lång tid som behövs och teamet fortsätter ses med den frekvens som är nödvändig.

7. Kringresurser i form av andra aktörer såsom till exempel Arbetsförmedlingen, frivård och beroendevård skall kunna knytas till insatsen kring den unga vuxna.

Aktualisering i SIG

Alla som får kännedom om att en ung vuxen vill lämna en kriminell bana kan kontakta koordinatorn. Individen kan också själv söka upp koordinatorn.

Kontaktuppgifter till Kristina Moro. Telefonnummer: 0736-366 41 33

Styrning

Det finns en styrgrupp inom förvaltningen som styr arbetet. Den består av områdeschefer från IFO-FH, skola, fritid och polis. Koordinatorn är också med i styrgruppen. Styrgruppen följer upp arbetet och beslutar om organisationen av SIG.