Samtalsgrupp för unga som utsatts för sexuella övergrepp

Ungdomsmottagningen Väst har startat ett projekt med samtalsgrupp för unga som utsatts för sexuella övergrepp. Syftet är att ungdomar ska få möjlighet att bearbeta sexuella övergrepp i grupp eftersom effekten av detta kan göra att ensam- och utsatthetskänslor minskar. Flera ungdomar ska få hjälp och stöd på samma gång vilket gör att ungdomsmottagningen kan ge stöd till många fler.

Samtalsgrupp för unga 13-25 år som utsatts för sexuella övergrepp

Bakgrund till projektet

Nationellt centrum för kvinnofrid studie från 2011 Våld och hälsa – En befolkningsstudie om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa, visade att 54 % av kvinnorna och 20 % av männen mellan 18-74 år, någon gång under sin barndom, har erfarenheter och minnen av att ha blivit utsatt för någon form av sexuellt våld. En stor del av dessa personer söker stöd på ungdomsmottagningen. I Göteborg finns det i dagsläget få möjligheter att få stöd efter att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp. Önskar man träffa bearbeta övergreppen i grupp finns inte denna möjlighet någonstans.

Ju tidigare man får möjlighet att bearbeta sexuella övergrepp desto större chans till ett bättre mående. Detta ger också färre långtgående konsekvenser såsom till exempel allvarliga ätstörningar, drogproblematik och psykisk sjukdom. Ungdomsmottagningen träffar ungdomar i ett tidigt skede och kan på så sätt hjälpa många unga till ett bättre mående.

Vanliga effekter efter att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp är omfattande ensamhets- och skamkänslor; dels eftersom det ofta är svårt att tala om sexuella övergrepp och dels eftersom det finns en skuldbeläggande kultur kring detta. Att bearbeta sexuella övergrepp i grupp kan således minska ensamhets- och skamkänslor och därigenom skapa ett bättre mående.

Syfte & mål

Syftet med projektet är att ungdomar ska få möjlighet att bearbeta sexuella övergrepp i grupp eftersom effekten av detta kan göra att ensam- och utsatthetskänslor minskar. Syftet är även att flera ungdomar får hjälp och stöd på samma gång vilket gör att ungdomsmottagningen kan ge stöd till många fler. Genom att starta grupper för personer utsatta för sexuella övergrepp fyller ungdomsmottagningen en lucka i samhället kring denna problematik. I dagsläget finns inga liknande grupper för ungdomar i Göteborg.

Målet med projektet är att öka den psykiska hälsan bland unga samt minska omfattande negativa konsekvenser som ofta är en effekt av att ha blivit utsatt. Genom att ge stöd i ett tidigt skede minskar även de omfattande kostnader för samhället som psykisk ohälsa medför.

Handlingsplan för arbetet med stöd av PRIO medlen

Handlingsplanen sträcker sig från ht 2014 t.o.m. 2016.

Målgrupp

Tjejer och killar 13-25 år som någon gång blivit utsatta för sexuella övergrepp välkomnas medverka i samtalsgrupper. Grupperna leds av två kuratorer/ psykologer i samarbete med barnmorska/sjuksköterska. Målet för gruppen är att få bearbeta konsekvenser av sexuella övergrepp, att få undervisning och information i ämnet samt att få dela erfarenheter med andra utsatta. Gruppledarna ska även samverka med de nätverk inom sjukvården som finns i ungdomsmottagningens verksamhetsstruktur (t.ex. BUP). Samverkan med KUM, kyrkans ungdomsmottagning, kommer att initieras då de stöter på denna grupp inom sin verksamhet.

Uppföljning och återrapportering

Uppföljning enligt nedanstående mätparametrar och genom årlig statistiksammanställning och verksamhetsrapport. Förslag att följas upp av ledningsgrupperna IFO-Funktionshinder Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo i samverkan med Kyrkans ungdomsmottagning KUM genom enhetschef.

Mätparametrar i jämförelse med hur ser ut idag

  • Antal grupper
  • Antal ungdomar som deltagit
  • Antal ungdomar somvalt att fortsätta med individuella samtal på mottagningen
  • Antal ungdomar som valt att fortsätta med samtal eller andra insatser hos annan vårdgivare
  • Samverkanstillfällen med andra professionella aktörer såsom KUM och andra ungdomsmottagningar i Göteborg
  • Skattning av hälsotillstånd hos ungdomar som tagit del av gruppverksamheten