Ringen

Ringen är en verksamhet för barn och ungdomar mellan 6 och 20 år, som lever i familjer med missbruksproblematik, psykisk ohälsa, familjevåld, andra typer av våld och/eller sexuella övergrepp eller vårdnadstvister. Ringen tar även emot ensamkommande flyktingbarn.

Barn och tonårsverksamheten ”Ringen” erbjuder barn och ungdomar ett kvalificerat stöd i den situation de lever i, via individuella träffar eller träffar i grupp, efter beslut om bistånd av socialsekreterare. Byggstenarna i Ringens arbetsmetod består av sagor/berättelser, målning, lek och samtal.

Ringen vänder sig till barn och ungdomar mellan 6-20 år som har levt/lever i familjer där det förekommit/förkommer missbruk, psykisk ohälsa, familjevåld, fysiskt och psykiskt våld och sexuella övergrepp mot den enskilde, vårdnadstvist och ensamkommande flyktingbarn utan vårdnadshavare i Sverige.

Via Ringen får barn och ungdomar stöd i att hitta nya och bättre sätt att handskas med tillvaron. När barnen och ungdomarna deltar i arbetet på Ringen får de regelbundenhet och rutiner samt ett återkommande tillfälle att förmedla och bearbeta sin verklighet och uttrycka sina känslor.

Ringen har fortlöpande kontakt med vårdnadshavare och socialsekreterare under barnets behandling.