SMS – Verktyg för socialt hållbar stadsutveckling

Projekt Sociala aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen (SMS) är ett kunskapsprojekt som ska bidra till socialt hållbar stadsutveckling och främja social integration.

smsEu-projekt SMS startade sitt samarbete för att hitta gemensamma metoder att arbeta systematiskt med sociala aspekter och bidra till integrering av folkhälsofrågor i stadsplaneringen. Projektet ville även utbyta erfarenheter och ”best practice” samt vidareutveckla metoder för medborgardialog när det gäller hållbar stadsutveckling. Syftet har varit att visa på hur vi genom en medveten stadsplanering bidra till att utveckla städer där människor kan leva goda och hälsofrämjande liv. Befolkningens hälsa utvecklas och upprätthålls i de omgivningar där människor bor och lever. Ändringar i kultur, demografi och befolkningens etniska sammansättning innebär både utmaningar och möjligheter för hur man kan utforma orter och städer för att bidra till god hälsa och social integration.

Verktyg

Projektet har tagit fram verktyg för att underlätta arbetet med att få in de sociala perspektiven i stadsplaneringen. Fyra teoretiska verktyg har tagits fram med planprocessen i åtanke. Projekt SMS har tagit fram verktyg för att

  • arbeta med sociala konsekvensbeskrivningar i planarbetet
  • genomföra medborgardialog, för att få in synpunkter från dem som berörs av förändringar i staden
  • arbeta med aspekten urbant friluftsliv  
  • arbeta med aspekten kulturmiljöer och kulturarenor.

Samarbetspartner

SMS är ett Interreg IV A-projekt inom delprogrammet Kattegat-Skagerrak (KASK). Interreg IV A är ett EU-program för att göra regionen Öresund-Kattegat-Skagerrak till ett attraktivt och konkurrenskraftigt område som kännetecknas av kunskapsbaserat samarbete och hållbar utveckling. Partners i SMS är Fredrikstad kommune, Göteborgs Stad (Göteborgs Stad Centrum är Lead Partner), Halmstads kommun, Kristiansand kommune och Vest-Agder Fylkeskommune (norsk projektägare). Region Halland är medfinansiär.

Målgrupp

SMS har haft tre primära målgrupper:

Planerare som arbetar med stadsutveckling och eller trafikplanering har nytta av projektet genom att det har gett konkreta verktyg och metoder för att arbeta med den sociala dimensionen i stadsutvecklingen. Det genom till exempel sociala konsekvensbeskrivningar och genom att projektet presenterat ett smörgåsbord av metoder för invånardialog med exempel på hur olika grupper kan involveras.

Strateger inom folkhälsa/samhällsplanering/invånardialog/sociala frågor har nytta av SMS:s resultat genom att projektets konkreta verktyg och metoder för att binda samman ”mjuka” och ”hårda” frågor.

Beslutsfattare har nytta av SMS:s resultat genom att det ger en djupare förståelse av den sociala dimensionen och för folkhälsoperspektivet inom stadsutvecklingen. Det ger en bredare kunskap om invånarnas behov och erfarenheter och kan resultera i bättre beslutsunderlag.

Andra intressenter

Övriga kommuner/regioner inom KASK-området kan finna ökad kunskap i frågorna genom projektets aktiva spridningsarbete och kan därigenom dra nytta av de konkreta projektresultaten i sin stadsutveckling.

Invånare får nytta av projektets resultat genom att det syftar till ökad invånardialog (större möjlighet att komma till tals) och till att stärka den sociala dimensionen i stadsutvecklingen. Invånarna kan involveras genom de olika formerna för invånardialog. Genom att SMS synliggjort olika gruppers deltagande och utvecklat metoder för att involvera de grupper som annars haft svårt att komma till tals, har vår målsättning varit att nya och fler grupper involverats i högre grad än tidigare.