Projekt Plaga

Plaga är ett samverkansprojekt mellan SDF Östra Göteborg och Socialresursförvaltning som erbjuder unga vuxna (18-25 år) ett nytt kostnadseffektivt boende med stödinsatser som är skräddarsydda utifrån ungdomens behov. Detta skall leda till eget hyreskontrakt och att ungdomen blir självförsörjande.

Varför Plaga?

En central tanke i Plaga är att det inte finns något färdigt ”behandlingspaket”. Istället  utformas detta vid varje unikt tillfälle utifrån de behov som visar sig. Boendeenheten i Östra Göteborg och Projektledaren samverkar med Fastighetsägare och bostadsbolag i stadsdelen, detta samarbete är projektet beroende av för att få nya lägenheter. Om ungdomen sköter lägenheten och sin ekonomi under ett år i Plaga tar denne över förstahandskontraktet. I dagsläget bor fem ungdomar via Plaga, de första ungdomarna tar över sina kontrakt 1/2-2014. För ungdomarna innebär detta en möjlighet till ett eget boende och en chans att få påverka sina liv i större utsräckning än tidigare. Att kunna erbjuda en boendelösning i stadens regi som sätter ungdomens behov i fokus känns mycket tilltalande. Plaga är en ekonomiskt fördelaktig insats jämfört med tidigare insatser. Denna kombination gör att drivkraften att fortsätta utveckla Plaga är stor för alla inblandande i projektet.

Vad gör vi i praktiken?

Projektet genomförs och bedrivs inom ramen för metodutveckling. Målgruppen är 18-25 år som har behov av boende med stödinsatser men med förmåga att klara ett insprängt boende. För att göra detta möjligt har en samverkansform skapats där Nätverkslaget från Social Resursförvaltning är med vid varje inflytt och vid regelbunda uppföljningar. Alla ungdomar har bostöd. Andra möjliga insatser är bland annat ungdomsanställningar, kontaktperson och särskilt kvalificerad kontaktperson.

Plaga kommer från latin och betyder, ett system av trådar avsett för fångst, uppsamling eller sammanhållning. Tanken är att namnet på olika sätt speglar denna metodutveckling.

Framgångsfaktorer Plaga