Projekt Ökad elevnärvaro

Under vårterminen 2014 har en projektgrupp haft i uppdrag att ta fram frånvarorutiner som involverar skola och samverkande aktörer såsom socialtjänst, sjukvård och fritid. Som ett led i att implementera Projekt Ökad elevnärvaro (PÖEN) kommer Örgryte-Härlanda att genomföra Projekt Implementering av PÖEN (IMPÖEN) hösten 2014 på Lundenskolan årskurs F-9.

Syftet med projektet Ökad elevnärvaro är att skapa en skola för alla med gemensamt tvärprofessionellt ansvar för elevers skolnärvaro.

Mål

  • Att det finns gemensamma rutiner för att främja närvaro i skolan och i hela stadsdelen
  • Att frånvaron är minskad på stadsdelens alla skolor F-9
  • Att det finns likvärdighet i stadsdelen genom framtagna rutiner för tidig upptäckt och adekvata insatser
  • Att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i skolan genom tidiga insataser i hela stadsdelen

Erfarenheter från projektet

Skolans arbetsgrupp, Lundengruppen, har påbörjat arbetet med nya rutiner för all frånvaro för att utveckla, komplettera och utvärdera dessa. Under en fyraveckors-period har man uppmärksammat alla elever på Lundenskolan, både med anmäld och med oanmäld skolfrånvaro. Vid frånvaro som är mer än 10% har man ringt vårdnadshavare vilket inneburit cirka 60 samtal per vecka. Det har varit odelat positiv respons från föräldrarna. Skolledningen har fått ökade kunskaper kring elevers frånvaro, omfattning och orsaker. Man trodde att den generella frånvaron skulle vara högre än den var, samtidigt som man upptäckte fler elever med lång och oroväckande frånvaro än förväntat.  Dessa kunskaper möjliggör tidiga åtgärder och insatser för ett lyckat resultat. Enheten Barn o unga myndighet inom IFO har skapat rutiner för information och kommunikation vid utredning där frågeställningar kring stor skolfrånvaro ingår. Redan i ett tidigt skede blev det tydligt att projektet haft kort tid på sig för genomförande och att behovet av ett nytt projekt för implementering var nödvändigt.

Implementering av projektet Ökad elevnärvaro (IMPÖEN)

En implementering i hela stadsdelen kommer att ske tidigast våren 2105. Våren 2014 har generellt inneburit ett värdegrundsarbete med tvärprofessionell samverkan.