Projekt IDÈ – I Dialog för Egenmakt

Syftet med projekt IDÉ har varit att ta fram hållbara metoder för deltagarna, att ta plats i samhället och i arbetslivet samt för stadsdelsförvaltningarna att uppmärksamma och lyssna till målgruppens åsikter och önskningar. Målgruppen har varit långtidsarbetslösa kvinnor, främst med annan etnisk bakgrund, i tre stadsdelar i Göteborg.

Slututvärdering_Idé

Projektets övergripande mål har varit att deltagarna ska närma sig den ordinarie arbetsmarknaden och skapa meningsfull sysselsättning.  Projektet har utgått från ett empowerment-perspektiv och verksamheten har byggts upp i dialog med deltagarna. Aktiviteter har genomförts med fokus på hälsa, språk, samhällsorientering och arbetsmarknad.

Projekt IDÉ – I Dialog för Egenmakt är ett treårigt EU-projekt inom socialfonden, programområde 2 (utökat arbetskraftsutbud). Projektägare har varit Sdf Askim-Frölunda-Högsbo. Projektet har varit ett samverkansprojekt mellan Individ- och familjeomsorg/Funktionshinder och Kultur -och Fritid i tre stadsdelsförvaltningar inom Göteborgs stad: Norra Hisingen, Lundby samt Askim-Frölunda-Högsbo. Även utvecklingsavdelningen i Lundby har samverkat med projektet och suttit med i projektets styrgrupp. Enligt förstudien till projekt IDÉ är utbildningsnivån i de tre aktuella bostadsområden där projektet bedrivit aktivitet generellt låg, arbetslösheten relativt hög och en jämförelsevis stor del av barnfamiljerna uppbär försörjningsstöd. Även ohälsotalen är höga, framförallt bland utrikes födda kvinnor. Målgruppen i IDÉ-projektet har därför varit arbetslösa kvinnor, främst med annan etnisk bakgrund än svensk, boende i tre bostadsområden: Backa Röd på Norra Hisingen, Fyrklöversområdet i Lundby samt Slottsbergsområdet i Askim-Frölunda-Högsbo. Deltagarna i projektet har kommit från många olika länder och haft mycket varierande bakgrund vad gäller utbildningsnivå i hemlandet och tid i Sverige. Gemensamt för många har dock varit att man lidit av fysisk och/eller psykisk ohälsa och bristande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Många beskrev hur de innan de blev deltagare i projektet upplevde en hög grad av utanförskap. De mådde psykiskt dåligt, var nedstämda och hade tappat hoppet om ett bra liv i Sverige. Många upplevde att de hade förlorat kontrollen över sitt eget liv. Det övergripnade målet i projektet har varit att deltagarna ska närma sig den ordinarie arbetsmarknaden och skapa en meningsfull sysselsättning. För att närma sig målet och för att öka kvinnornas aktiva medborgarskap har projektet fokuserat på aktiviteter med fokus på hälsa, språk, samhällsorientering och arbetsmarknad. En lokal mötesplats har byggts upp i varje bostadsområde som varit utgångspunkten för projektets aktiviteter. Mötesplatserna och aktiviteterna har skapats i dialog med deltagarna och utgått från deras inidividuella förutsättningar och behov. Förhållningssättet i projektet har varit att det finns mycket kompetens och potential att ta tillvara hos kvinnorna, såväll informell som formell. 24% av deltagarna har gått vidare till självförsörjning genom studier eller arbete efter projektets slut och alla har beskrivit att de upplever att projektet bidragit till godare hälsa. Även projektets övriga delmål om ökad förmåga hos deltagarna att använda svenska språket samt ökad kunskap om- och insikter i det svenska samhället anses uppnådda.