Alkoholenkät – tidig upptäckt av unga i risk

Projektet är en satsning på Ungdomsmottagningen Väster i syfte att skapa kontakt i ett tidigt skede med unga i risk för att utveckla missbruk. Arbetet utgår från ett hälsoperspektiv och unga som deltar erbjuds information och motivationssamtal.

Bakgrund

Under senhösten 2012 genomfördes en alkoholenkät på Mini Maria Göteborg. Syftet var att få en bild av ungdomarnas alkoholvanor. Även Ungdomsmottagningen Gamlestaden var delaktiga och deras svar resulterade i en jämförande ungdomsgrupp till undersökningen.  Enkätens presenterades under ett halvdagsseminarium i januari 2013 där Mini Maria och alla stadens ungdomsmottagningar representerades. I samband med detta väcktes det tankar på att genomföra enkäten även hos andra ungdomsmottagningar, däribland Centrum och Väst.

Andelen som drack 2 gånger eller mer per vecka var nästan lika stor hos samtliga Ungdomsmottagningar. En tydlig skillnad finner vi hos gruppen som uppger att de dricker 2-4 gånger per månad där 60 % av Västs ungdomar uppgav detta konsumtionsmönster jämfört med Gamlestadens 43 %. Detta innebar alltså att det finns färre ungdomar i Väst som dricker lite eller inget alls jämfört med Gamlestaden där det finns en stor grupp som dricker sällan. Även när det gäller hur mycket man dricker en typisk dag kan vi se att Centrum och Väst har ungdomsgrupper som konsumerar mer alkohol jämfört med ungdomarna i Gamlestaden.  Att konsumtionen är högre i Centrum och Väst blev således en anledning till oro.

Vi kunde även konstatera att andelen som någon gång tagit någon annan drog än alkohol är hög i Väst, av killarna hela 45 % och tjejerna 29 %.

Metod

Drop-in verksamheten som bas för att lämna ut enkäten till samtliga ungdomar som besöker mottagningen. Sedan tidigare har mottagningen identifierat att ungdomarna som besöker drop-in är mera riskutsatta än de ungdomar som bokar tider.

Se PowerPoint presentation för metodpresentationen.

Mål

  • Att identifiera riskbeteendet gällande alkohol- och droganvändningen hos ungdomsgruppen som besöker drop-in (via enkäten)
  • Att därmed tydliggöra för ungdomarna att ungdomsmottagningen är en arena där de kan prata kring frågor som berör alkohol och droger, och att kompetensen finns i detta.
  • Att erbjuda de ungdomar som önskar (efter att de fyllt i enkäten) ett samtal av informativ karaktär kring alkoholen och drogens verkan på deras hälsa (beroende på deras enkätsvar), i samarbete med den medicinska personalen vid behov.
  • Att erbjuda de ungdomar som önskar möjlighet till stödsamtal hos kurator eller psykolog utifrån deras svårigheter kopplade till alkohol och droganvändningen.
  • Att vid behov hänvisa de ungdomar med allvarlig problematik till Mini-Maria mottagningen, alternativt behandlingsenheterna.