Pivi – projekt, idéer, verksamheter, inspiration

Det här är en plattform för socialt utvecklingsarbete. Eller en dynamisk uppvisning i hur olika aktörer i Göteborgs Stad arbetar med social utveckling. Hen som jobbar med eller intresseras av sociala frågor kan få idéer, hitta nya vägar för samverkan och inspireras av projekt och verksamheter inom staden som är värda att lyfta.

pivi Projekten och verksamheterna är utvalda och publicerade av redaktörer från olika stadsdelar och förvaltningar inom staden. Det viktigaste är inte att få med precis allt som görs, utan visa på det där speciella och framstående som kan intressera och inspirera. I samtliga är Göteborgs Stad antingen drivande eller fungerar som samverkansparter.

Bakgrund och förstudie

Hösten 2011 diskuterades utvecklingsfrågor i Göteborgs Stads sektorchefsgrupp för Individ- och familjeomsorg och funktionshinder och hur arbetet med dessa skulle kunna synliggöras. Utifrån frågan ”Hur kan vi göra dessa olika insatser synliga i staden och för varandra?” formulerade sektorscheferna uppdraget att genomföra en förstudie kring möjligheten att skapa en plattform som skulle kunna uppfylla behovet. Förstudien heter ”Dela Lära Göra” och målet var att göra en första, översiktlig beskrivning av förutsättningarna för att skapa en kunskapsbank som är lättillgänglig men samtidigt systematisk.

Syfte med pivi

Syftet med pivi är att ”göra kunskap och erfarenheter synliga för varandra för att stimulera till och underlätta fortsatt utvecklingsarbete”. I pivi synliggörs aktörer och på så vis kan plattformen bidra till samverkan. Pivis innehåll kan också fungera som underlag för analys.

Vad blev det?

En webbaserad plattform där redaktörer från samtliga stadsdelar och Social resursförvaltning har utbildats i publiceringsverktyget. Sidan lanserades i januari 2014. I ett första skede är samtliga inlägg kopplade till sektorn Individ- och familjeomsorg / Funktionshinder.

Om plattformen

Det urval av kategorier som finns i pivi grundar sig i en inventering och kategorisering som gjorts i sektorchefsgruppen IFO-FH. Målgrupper som finns med är barn, unga, vuxna, äldre och befolkning. Typ av projekt eller verksamhet kan vara metodutveckling, stadsutveckling, konsultativt stöd och samverkansprojekt. Områdena är arbete/försörjning, boende/miljö, skola/förskola, fritid, hälsa, funktionshinder, beroende och brott/våld. Det går att se om projektet är pågående samt om det finns utvärdering eller forskning kopplat. Besökaren kan också söka i fritext.

Pivi är sammankopplat med socialhallbarhet.se

Pivi fungerar som en fristående plattform men är också sammankopplat med webbplatsen socialhallbarhet.se som i sin tur består av ett community där de som arbetar med social hållbarhet kan samlas, diskutera och nätverka. Utöver communityt finns ett antal stödmodeller i arbetet för social hållbarhet, och pivi finns länkad som en av dessa stödmodeller.