Ökad skolnärvaro i Majorna-Linné

Skolnärvaroprojektets syfte är att öka skolnärvaron för alla elever i årskurs 1-9 i samtliga kommunala skolor i SDF Majorna-Linné. Målet är att fler elever ska nå skolans kunskapskrav, samt att genom tidiga insatser förebygga att elever med stor skolfrånvaro utvecklar psykisk ohälsa, kriminalitet, missbruk och annan psykosocial problematik.

Detta skall ske genom framtagning av tydliga, enhetliga och väl förankrade rutiner för frånvarorapportering. Elever som inte är närvarande i undervisningen löper stor risk att inte klara skolans kunskapskrav. Skolfrånvaro kan också vara en indikation på psykosociala problem. Forskning visar att skolan är en av de allra viktigaste skyddsfaktorerna för att minska kriminalitet hos ungdomar. Några kommuner i landet, däribland Vänersborg, har genomfört ett systematiskt förbättringsarbete kring skolnärvaro, som uppvisat goda resultat. Arbetssättet finns beskrivet i rapporten ”Ökad skolnärvaro” och i SKL:s rapport ”Vänd frånvaro till närvaro”. Sektorerna Utbildning och IFO-Funktionshinder ska i samverkan med den lokala Västbusgruppen, genomföra ett systematiskt förbättringsarbete under läsåret 2014-2015 i syfte att öka skolnärvaron. Skolnärvaroprojektet omfattar alla elever i årskurs 1-9 i samtliga kommunala grundskolor i stadsdelen. Projektet är ett samverkansprojekt mellan hem, skola, socialtjänst (IFO) och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Målet med projektet är att med eleven i fokus genom rutiner och tydlig ansvarsfördelning, ett tydligt system för närvarokoll, kunskapsfokus, föräldrasamverkan, samverkan mellan skola, socialtjänst och BUP, kunna öka närvaron i skolan och på det viset även höja skolresultaten.

Erfarenheter från projektet

En mätning av frånvaron gjordes under de tre första månaderna 2014. Den visade bland annat att en så stor andel som 15-18 procent av eleverna i årskurs 7-9  hade en oanmäld frånvaro, skolk, på 5 procent eller mer. Det betyder att cirka 120-130 av totalt 765 elever, skolkade i snitt 1-2 lektioner i veckan. Denna mätning är utgångspunkt för vidare mätningar. Det finns dock vissa brister i mätningen då inte alla lektioner rapporterats till systemet av lärarna, samt att viss osäkerhet rådde vid mättillfället kring hur man skulle rapportera. Dessa brister kommer att förtydligas i utvärderingen efter att projektet avslutats.