NoHalc-metod

NoHALC-metoden är rehabiliterande i förhållande till arbetsmarknaden och riktar sig till målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av fysiska, psykisk och eller kognitiva nedsättningar av arbetsförmågan.

Metoden grundar sig på förhållningssättet till deltagaren som bygger på respekt, egenmakt, tillit samt meningsfullhet och som genomsyrar arbetet under metodens delprocesser.
Målet är att deltagaren ska bli så självständig som möjligt, få en plats i arbetslivet och på så sätt möjliggöra en ökad delaktighet i samhället. Alla erbjuds samma möjlighet till stöd för att närma sig arbetsmarknaden, oavsett bakgrund eller eventuella diagnoser. Stödet anpassas efter varje deltagares individuella behov och förutsättningar.

Fokus i mötet med den enskilde ligger på dennes förmågor och möjligheter i relation till arbetsmarknaden samt på ett rehabiliterande förhållningssätt mot arbetsmarknaden. I praktiken innebär detta att man utgår från ett holistiskt perspektiv och tar hänsyn till alla aspekter i deltagarens liv samt deltagarens fysiska, psykiska och sociala förmågor. Det innebär också att deltagaren själv är i fokus och äger sin process mot arbetsmarknaden.

Metoden utgår från ett normkritiskt förhållningssätt som innebär att löpande ifrågasätta normer och maktstrukturer som gör att den enskilde kan uppfattas som avvikande. Detta är också ett led i arbetet för att öka mångfalden på arbetsmarknaden och göra den tillgänglig för fler. För att säkerställa detta och ge samma möjligheter för alla på arbetsmarknaden oavsett kön, diagnos, bakgrund eller andra diskrimineringsgrunder fokuserar metoden på att se till varje enskildes individuella förutsättningar och lika möjligheter till arbete, utbildning och företagande samt till delaktighet i samhället.
Metoden strävar efter att uppnå ett samarbete där både deltagare, arbetsgivare och metodens utförare är vinnare, både socioekonomiskt och genom en förbättrad hälsa hos den enskilde.

Den enskilde får en möjlighet att i en reell arbetsmiljö  få en vardagsstruktur och ökad praktisk kunskap inom ett yrkesområde samt att på sikt  uppnå sitt mål och sitt syfte.  Arbetsgivare kan knyta till sig kompetens, få en ökad mångfald på arbetsplatsen och en möjlighet att ta ett socialt ansvar. Arbetsgivaren får också möjlighet att effektivisera sin rekryteringsprocess genom att  via NoHALC  erbjudas kompetens som matchats utifrån arbetsgivarens behov och deltagarens resurser.

Många personer med psykiska eller kognitiva funktionsnedsättningar behöver förberedas för arbetsmarknaden genom social färdighetsträning och relationsbyggande snarare än fysiska anpassningar på arbetsplatsen. Fokus ligger inte enbart på att anpassa arbetsmarknaden efter den enskildes förutsättningar, utan även att anpassa den enskilde för arbetsmarknaden genom att på rätt sätt förberedas och rustas inför arbetsmarknadens krav. Att förberedelserna för att nå arbetsmarknaden sker på plats hos arbetsgivaren i stället för att skapa uppgifter i en konstruerad miljö, bidrar också till en ökad integrering på arbetsplatsen och ger den enskilde ett socialt sammanhang.