MSI-samordning

MSI (Multi Systemiska Insatser) riktar sig till de barn och unga i Majorna-Linné och deras familjer som har en komplex problematik, vilket kräver flera insatser från många aktörer. Samordningen syftar till ett effektivare utnyttjande av resurserna för den enskilde.

MSI (Multi Systemiska Insatser) riktar sig till de barn och unga i åldern 0-20 år i Majorna-Linné och deras familjer som har en sammansatt problematik. Föräldrarnas förmåga att samordna sitt barns liv fungerar inte. Problematiken är sådan att behoven kräver fler insatser och det finns många aktörer från olika verksamheter.

Samordnarens uppgift är att komplettera föräldrarnas och socialsekreterarens samordningsfunktion. Samordnarens arbete inriktar sig på att bygga upp ett team kring barnets behov och formulera ett gemensamt uppdrag/mål, följa upp uppdraget och utvärdera insatsen. Det innebär att utforska och kartlägga:

  • Vilka behov finns?
  • Vad är utvecklingsstödjande för barnet?
  • Vilka ska arbeta med familjen både inom IFO och utanför IFO?
  • Vilka utredningar och bedömningar är tidigare gjorda inom respektive verksamhet?
  • Behövs ytterligare insatser?

MSI-samordningen utgår från barnets/den unges livsområden (individ, familj, skola och fritid/kompisar). Utifrån kartläggningen byggs ett team upp som formulerar ett samverkansuppdrag och arbetar fram gemensamma mål. Samordningsmötena brukar ske kontinuerligt var fjärde vecka, då verksamheternas uppdrag följs upp och utvärderas. Samordaren är mötesledare och skriver protokoll som skickas ut til teamet.

MSI-samordningen har legat till grund för hur IFO samverkar med skola och BUP i så kallade Västbusmöten. Inom IFO i SDF Majorna-Linné fokuserar och utvecklar vi för närvarande vårt arbete kring barnfamiljer där det förekommer missbruk eller beroende och använder MSI-samordningen för att få struktur och ett bättre resursutnyttjande. Detta sker inom ramen för Socialstyrelsens projekt Barn i missbruksmiljöer.