MOTIVA

Insats för personer som är i Jobb- och utvecklingsgarantin och som har rätt till anställning med särskilt anställningsstöd (SAS) eller i andra hand andra anställningsformer. Insats där coach från socialtjänsten genom matchning hittar lämplig anställning med särskilt anställningsstöd samtidigt som den arbetssökande fortsatt söker arbete.

Insats för personer som är i Jobb- och utvecklingsgarantin och som har rätt till anställning med särskilt anställningsstöd (SAS) eller i andra hand andra anställningsformer. Insats där coach från socialtjänsten genom matchning hittar lämplig anställning med särskilt anställningsstöd samtidigt som den arbetssökande fortsatt söker arbete.Inskrivna i projektet har möjlighet att av Arbetsförmedlingen få aktivitetsstöd och särskilt anställningsstöd. Kompletterande försörjningsstöd utgår från socialtjänsten.

Metoden utgår från en sammansmältning av erfarenheter från olika professionella områden. Socialtjänstens utredande och behandlande arbete med utgångspunkt i familjens situation i ett individinriktat arbetssätt. Arbetsförmedlingens tydliga individarbete mot arbetsmarknaden och jobb. Det nya i projektet är att med erfarenheter från utbildningssystemet hitta en metod att stärka individens motivation med hjälp av gruppdynamik som kompletteras med ett metodiskt arbete mer att söka upp arbetsplatser och vårda dessa. Supported Employment är den metod som i första hand ska användas.

Tanken är att genom att stärka indriven i ett lustfyllt program förmedla upplevelsen av KASAM , känslan av sammanhang och stärka individen inför mötet med arbetsmarknaden. De olika professionernas arbete leder till mer långsiktiga jobblösningar som i sin tur kan ge barnen en tryggare miljö som ökar förutsättningarna att ”lyckas i skolan”.

Bemanningen består av en projektledare och sex coacher anställda av stadsdelsförvaltningen och en arbetsförmedlare anställd hos arbetsförmedlingen men finansierad via projektet.