Mobil Ungdomsmottagning i Offentliga Rum

Ungdomsmottagningen i Väster har utvecklat ett ”mobilt arbete” där verksamheten besöker ungdomars olika arenor. Vårt mobila arbete har utvecklats tillsammans med ”Ungdomens Hus 1200 Kvadrat” .

Syfte

Syftet med våra besök på  ”Ungdomens Hus 1200 Kvadrat” var att få kunskap om ungdomarnas behov och önskemål utifrån deras sociala kontext.  På så sätt får vi möjlighet att anpassa vår verksamhet efter deras behov och förhoppningsvis nå fler killar.

Aktiviteter

Vi är redan på väg en bit mot målet då vi ser en positiv tendens att killar från 1200 m2 besöker mottagningen och då inte bara för att få kondomer, utan även för testning av STI och samtala om aktuell  livssituation.

Under hösten 2013  har UMV haft aktiviteter på 1200m2 vid sammanlagt nio tillfällen. Vi beräknar att det under dessa aktiviteter har varit 135 ungdomar närvarande. Positivt ur vår synvinkel är att flertalet ungdomar har återkommit vid upprepade tillfällen. Under denna period har vi också haft löpande kontakt med ledare på 1200m2, då vi har diskuterat information från ungdomar som vi upplever som oroande som t.ex. vilka effekter det blir i gruppen av grupptryck, diskussioner om sexuella läggningar och syn på kvinnors sexualitet. Vi har också deltagit i ett utbildningstillfälle tillsammans med personalen på 1200m2 angående jämställdhet.

Analys

Vid vår utåtriktade insats på 1200m2 har vi sett ett behov hos ungdomarna att bli sedda och bekräftade av vuxna. Att vi vågar påstå detta grundar vi på att vi hör att vi är efterfrågade både av ungdomar och personal.  Det ömsesidiga intresset har gjort att vi har kunnat presentera ungdomsmottagningen på ett adekvat vis samt föra diskussioner om jämställdhet, sex och relationer, olika sexuella läggningar, kvinnosyn och sexuella övergrepp, manlighet och machomentalitet. Vidare har vi också kunnat ge information om könssjukdomar samt vikten av att använda preventivmedel. Vi har också gett möjlighet till provtagning.

Efterhand har vi upplevt en ökad trygghet i gruppen. Detta har möjliggjort för killarna att ta upp känsliga frågor i grupp som vi tror att de tidigare endast skulle ha vågat ta upp enskilt eller inte alls. Ett exempel på detta är ”för” tidig utlösning. Att frågan lyftes gjorde det möjligt för oss att normalisera företeelsen och på så sätt avdramatisera det. Något som vi ytterligare kan tolka som ökad trygghet i gruppen är att, trots det rådande grupptrycket, enstaka deltagare vågar sticka ut hakan i kontroversiella frågor. Exempel på frågor kan vara; vad är våldtäkt, syn på olika sexuella läggningar och människors lika värde.

Något som glädjer oss är att vi inom gruppen ser en kunskapstörst, vilja till inlärning och att  lära varandra nyvunnen kunskap även inom mycket omtvistade ämnen som till exempel myter om mödomshinnan och vikten av att ha skyddat sex.

Utvärdering/Uppföljning

Vi upplever ett fortsatt stort behov hos oss, men också hos ungdomarna, av att fortsätta redan påbörjade diskussioner, men även att introducera nya ämnen. Under hösten fanns en tanke om fördjupade diskussioner om upplevda förväntningar på att vara man, krav på machomentalitet, grupptryck, alkohol och droger samt syn på olika kroppsideal vilket skulle ske i olika gruppkonstellationer. Ett försök med gruppverksamhet gjordes under hösten men föll dessvärre inte väl ut då deltagarna inte deltog regelbundet på mötena utan endast kom vid enstaka tillfällen. Ett uttalat önskemål från ungdomarnas sida var att dessa ämnen skulle lyftas i en stor grupp.  Vi har under januari 2014 valt att genom en enkät utvärdera vår insats på 1200-kvadrat för att se hur ungdomarna upplevt denna, och för att även planera för de önskemål som framkommit i samband med denna, t.ex. önskemålet om att diskutera aktuella ämnen i storgrupp.