MMR – Multimodal Rehabilitering – DELTA

MMR DELTA är en metod för att skapa strategier för att komma igång med arbete eller studier för den som är långtidsberoende med socialbidrag, har hälsoproblem och lever med långvarig smärta. Deltagaren skall vara aktuell inom socialtjänsten på Hisingen. Verksamheten består av samordnade och avvägda insatser från flera yrkesategorier.

Verksamheten riktar sig till socialbidragstagare som är långtidsberoende med försörjningsstöd och som lever med långvarig smärta. Många av socialtjänstens klienter får sämre hjälp i samhället än andra just därför att de får sin försörjning från socialtjänsten. Det kan kan gälla bostad, hjälp från arbetsförmedlingen, sjukvården eller andra områden i samhället. Det är personer som i många fall inte kan föra sin egen talan och som därför är beroende av vad samhället aktivt kan erbjuda. De långtidsberoende socialbidragstagarna som lider av olika smärtbesvär har ofta stora hälsoproblem och smärtan kan vandra runt i kroppen. Individen ser det ofta som att först när smärtan/besvären försvinner kan han eller hon ta tag i sin situation. MMR riktar sig till just dessa individer.

Vi har haft 38 deltagare sedan starten i januari 2013. De flesta (75%) hade varit aktuella inom försörjningsstöd mer än 36 månader, det vill säga de hade ett mycket långvarigt bidragsbehov. 2/3 har inte svenskt ursprung, 2/3 är kvinnor och 50% är barnfamiljer. 16 deltagare har ibland behov av tolk. När vi träffar deltagarna använder vi som regel ett antal bedömningsinstrument, bland annat SCI-93 (Stress and Crisis Inventory-93, HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale), EQ-5D. Dessa är vedertagna och validerade och resultaten bygger på deltagarnas egen skattning av sina besvär.

Resultat:

• Nästan alla deltagare har betydande – stora – mycket stora begränsningar av förmåga och resurs för normal psykosocial funktion och yrkesinriktad rehabilitering.

• De flesta kan inte förväntas komma i arbete inom ett år pga av högt stresspåslag .

• Vi har själva dragit slutsatsen att det inte är framgångsrikt att påbörja praktik eller studier när stresspåslaget är så pass kraftigt.

• Den höga stressnivån kan vara en del i förklaringen till varför många trots tidigare arbetslivsinriktade åtgärder inte har klarat att bli självförsörjande genom arbete. Av de 38 som vi har haft/har inne är 21 fortfarande kvar i vår verksamhet (2015-07-15). De 17 avslutade har fortsatt hjälp inom sjukvården, Arbetsförmedlingen, arbete, Samhall och så vidare. Hittills har 8 stycken fått annan försörjning varav 4 har fått lön. Vi skriver hittills eftersom resultaten kommer med fördröjning.