Metodutvecklarens roll och arbetssätt i Örgryte-Härlanda

Metodutvecklaren medverkar i det pedagogiska metodarbetet, ger metodhandledning, inventerar och utvecklar evidensbaserade metoder samt medverkar och stimulerar till metod och kompetensutveckling. De arbetar med upprättande av rutiner och kvalitetsäkring av social dokumentation. Arbetet sker i samarbete med och genom enhetschefer, stödpedagoger och stödassistenter.

Bakgrund

Det finns idag två metodutvecklare inom området med olika spetskompetens. De är underställda områdeschefen för boende och personligt stöd och arbetar övergripande utifrån skriftliga uppdrag.

Metodutvecklarna identifierar vilka behov som finns inom området. Därefter planeras förändrings- och utvecklingsåtgärder utifrån verksamhetens förutsättningar. Under processens gång är man noga med att arbeta med tydlig förankring, eventuell fortbildning och handledning samt ge ett fortsatt stöd då förändringen/metoden används.

Ett omfattande arbete har genomförts där målet är att samtliga verksamheter ska ha minst en stödpedagog anställd. Stödpedagogen är en nyckelperson när det gäller att vara informationsbärare av metoder.

Syfte och mål med arbetet inom området

Vägleda verksamhetens pedagogiska arbete

Vi eftersträvar en likabehandling av alla och har alltid den enskildes behov av stöd i fokus. Att vägleda det pedagogiska arbetet i verksamheten är ett långsiktigt arbete som bygger på ett tätt samarbete mellan enhetschef, stödpedagog och/eller stödassistent. Fokus ligger på tydliga roller och ett enhetligt arbetssätt för att kunna samarbeta och säkerställa kvalitén tillsammans.

Inventera och utveckla evidensbaserade metoder och erfarenhetsbaserade metoder

Metodutvecklarna har till uppgift att omvärldsbevaka och sprida information om vilka arbetssätt och förhållningssätt som är gällande utifrån aktuell lagstiftning och forskning.

Leda stödpedagognätverk samt medverka i nätverk

De områden som metodutvecklare och andra professioner identifierar som utvecklingsområden förbereds och implementeras ut till verksamheterna, delvis via stödpedagoger med vägledning från metodutvecklare.

Kvalitetssäkra den sociala dokumentationen

Metodutvecklarna har till uppgift att kontinuerligt fortbilda och utbilda medarbetare i social dokumentation. Målet är att samtliga brukare ska ha en kvalitetssäkrad genomförandeplan där det framgår hur den enskilde är delaktig. Arbetet med den sociala dokumentationen bidrar till tydlighet i stödpedagogers och stödassistenters arbetsuppgifter.

En gång per år granskar metodutvecklarna genomförandeplaner inom området boende och personligt stöd. Identifierade utvecklingsområden förs vidare till nästa års verksamhetsplaner.

Utbildning

Metodutvecklarna genomför utbildningsserier, föreläsningar och studiecirklar om bl a funktionsnedsättningar, metoder och förhållningssätt.

Metodhandleda i olika grupper

Vi ska alltid ställa oss frågan om vi gör rätt saker och på rätt sätt? Metodutvecklarna stimulerar till metod- / kompetensutveckling i arbetsgrupperna. I vissa verksamheter utförs kontinuerlig metodhandledning och ibland till enskilda stödpedagoger. Handledning ges också till personalgrupper gällande förhållningssätt i enskilda fall.

Hela området strävar efter ett enhetligt arbetssätt, vilket bidrar till höjd kvalité för den enskilde och för medarbetare i deras profession.