Mera Svenska Bättre Hälsa

Verksamheten vänder sig till personer boende på Hisingen som avbrottats från sina SFI- studier och behöver träna svenska, hälsoaktiviteter och samhällsinformation med fokus på arbetsmarknad och studier. Målet är att deltagarna ska återgå till SFI studier.

Målet med Mera svenska bättre hälsa är att öka möjlighet att återuppta sina SFI-studier.
Målgruppen är personer som
avbrutit eller avbrottats från SFI-undervisningen och uppbär försörjningsstöd. De har bedömts ha möjlighet att återgå till SFI-studier. Bor på Hisingen och är under 55 år. Ha en hälsa som tillåter deltagande i gruppverksamhet och lättare fysisk aktivitet.

Insatsen består av att deltagaren medverkar i gruppaktiviteter två dagar i veckan á tre timmar under sex veckor. Varje tillfälle innehåller ett tema som är inriktad på hälsa och arbetsmarknad med det svenska språket som gemensam nämnare. Gruppaktiviteten avslutas med en lätt fysisk aktivitet. Närvaro från första veckan är obligatorisk pga. en bra gruppdynamik. Vi använder oss främst av dialogmodellen som bygger på samtalsbaserad gruppverksamhet.

Därefter sker en individuellt planerad språkpraktik utefter behov och möjligheten att återgå till studier. Under språkpraktiken träffas gruppen för uppföljning samt svenska undervisning en gång i veckan. Vid dessa tillfällen kommer det en svensklärare från Göteborgs folkhögskola. Vi bevakar tid för anmälning på vuxenutbildningen. Då studierna återupptas avslutas deltagaren från Mera svenska bättre hälsa.

Projekt gare; Samordningsförbundet Delta. Projektets personal är anställd på Äpplet Jobbcentrum , Västra Hisingen. I projektet arbetar medarbetare med kulturkompetens, Hälsoprofil, Kunskap om arbetsmarknad, samt en studievägledare.
Nära samarbetspartners är socialsekreterarna i de tre stadsdelarna, övriga medarbetare på Jobbcentrum Äpplet, Vuxenutbildningen, Göteborgs folkhögskola samt de arbetsgivare där deltagarna gör praktik.

Mera svenska bättre hälsa har funnits sedan hösten 2011, verksamheten har kontinuerligt förbättras och 2014 gjordes en intern utvärdering.

Några av framgångsfaktorerna som har utkristalliserats är

  • KASAM

Verksamheten genomsyras av en känsla av sammanhang där ledorden hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet är framtonade.

  • Samarbete med socialtjänst, Vuxenutbildningen, Folkhögskolan samt praktikplatser. Tillgång till egen SYV.
  • Deltagarnas vilja.
  • Sammanhållen process med en tydlig röd tråd och ett uttalat mål.
  • Medarbetare med god kompetens, och som extra stöd den kulturkompetens som ger tillit tillverksamhetens intention av att göra gott för varje deltagare.
  • Glädje, samvaro och nya vänner.

Resultat under perioden hösten 2011 t o m 2013-12-31 avslutades totalt 106 deltagare, 59 kvinnor och 47 män. Av dessa kom 82 deltagare från Västra Hisingen och 24 deltagare från Lundby och Norra Hisingen. 59 personer av 106 har återupptagit sina SFI-studier. Noteras bör att deltagaren innan start i MSBH varit utan sysselsättning mellan 6 månader och 3 år tom 2013. Efter deltagande i MSBH är ca 80 % aktiva i någon form.

Ett behov av verksamheter som Mera svenska bättre hälsa även i framtiden finns då gruppen av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden ökar, samt att behovet av hälsoaktiviteter, samhällsinfo och framför allt svenska är stor. En verksamhet som utökas till de personer som inte har möjlighet att komma tillbaka till SFI utan behöver andra vägar för att nå självförsörjning vore önskvärt.