Mottagningen för Unga Män (MUM)

Projekt: Unga mäns ansvarstagande för relationsproblematik och sexuell hälsa.

Vad får vissa män att söka stöd och hjälp för svårigheter i intima relationer och ta ansvar för sin sexuella hälsa?

Det är den övergripande frågan vi ställer i vårt projekt. För att besvara den kommer vi att göra individuella intervjuer av unga män som söker för relations- och/eller sexuella svårigheter och fokusgruppsintervjuer med unga män som kommer för att testa sig för sexuellt överförbara infektioner (STI). Projektet syftar till att systematisera kunskap om unga män för att fortsätta att utveckla och fördjupa MUM:s verksamhet.

Mottagningen för Unga Män (MUM) är både drop-in-mottagning för män som vill testa sig för könssjukdomar och har frågor om kroppen, samt en verksamhet som erbjuder möjlighet för samtalsbehandling för svårigheter i relationer och sexualitet. Målgruppen är män 18–30 år. På MUM arbetar åtta personer med medicinsk eller psykosocial kompetens sammanlagt 80 timmar per vecka. Verksamheten som är samfinansierad av Göteborgs stad och HSN, är främst förlagd till torsdagskvällar och har drygt 2000 registrerade besök per år. Erfarenheterna är att de unga männen som söker MUM är en bred variation av män. Verksamheten är etablerad och når unga män från samtliga stadsdelar i Göteborg, samt även kranskommuner.

I preventionsgruppen ungdomar och unga vuxna är killar och unga män svåra att nå när det gäller insatser rörande sexuell hälsa. RFSU:s Sverigebarometer (2012) visar att av ungdomar som besöker ungdomsmottagningarna är endast tio till tjugo procent killar. I en studie om jämställdhet på ungdomsmottagningar i Fyrbodal, framkom att killar och unga män endast stod för tretton procent av journalförda besök. Ur ett preventionsperspektiv är det betydelsefullt att nå killar och unga män för att begränsa spridningen av STI, men även viktigt att nå män innan svårigheter och problem i relationer leder till psykosocial ohälsa.

MUM når en grupp som traditionellt är svårt att nå. Männen som söker till MUM är mönsterbrytare genom att aktivt ta ansvar för bekymmer och svårigheter kring sin sexuella och relationella hälsa. Sökorsaker är oro kring sitt kön, erektionsproblematik, funderingar om sexuell läggning, svartsjuka, rädsla för närhet etc. Det är mot den bakgrunden som vi i vårt projekt inte behöver undra varför män inte kommer, utan med nyfikenhet rikta vårt intresse till att ta reda på mer om vad som får män att vara ansvarstagande för sin sexuella och relationella hälsa.