ITER

Volontärarbete för ungdomar. Verksamheten syftar till att underlätta ungas etablering i arbetslivet, främja motivationen till studier samt förebygga att unga hamnar i utanförskap.

Göteborgs Stad har identifierat en stor grupp ungdomar som inte genomför gymnasieutbildning. De har heller ingen förankring eller naturlig ingång på arbetsmarknaden. Iter syftar till att ta ett helhetsgrepp kring den unga för att hindra långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden och samhället.

Genom att använda Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågors program för europeisk volontärtjänst har vi utvecklat en metod som ska underlätta ungas etablering i arbetslivet, främja motivationen till studier samt förebygga att unga hamnar i utanförskap.

Målgruppen är ungdomar med begränsade möjligheter och de erbjuds att åka som volontärer genom EU programmet Erasmus+. Målet är en aktiv, oberoende och anställningsbar ungdom som i förlängningen blir självförsörjande via anställning eller studier.

Iters målgrupp är ungdomar mellan 18 och 29 år i Göteborgs Stad som inte studerar, arbetar eller har någon känd sysselsättning. Ungdomar som försörjer sig via försörjningsstöd, aktivitetsstöd eller föräldrar och närstående. Ungdomar som befinner sig i situationer som försvårar för dem att få en effektiv tillgång till formell utbildning via det traditionella skolsystemet och svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Iter är uppdelat i tre faser: förberedande, genomförande och uppföljande. Den förberedande fasen innehåller moment såsom nätverksmöten, regelbunden handledning från erfaren personal, utbildning kopplat till kulturkunskap, språk, volontärarbete med mera och en eventuell planeringsresa. Genomförandefasen innebär själva volontärarbetet där Iter samarbetar med flera olika europeiska organisationer som kan ta emot våra volontärer i två veckor upp till 2 månader.

Volontärarbetet kan innebära allt från renovering av kulturmärkta byggnader på franska landsbygden till att arbeta med utsatta eller med olika kultur- och miljöprojekt på Island. Förutom volontärarbetet får ungdomarna språklektioner och chansen att leva med andra ungdomar från hela Europa. Engelska är alltid huvudspråk.

Den sista fasen, uppföljandefasen, startar så fort den unga kommer tillbaka från sitt volontärarbete. Vi bokar in ett nytt nätverksmöte i anslutning till hemkomsten för att ta till vara den ungas nyvunna erfarenheter och för planering kring hens nästa steg.

Iter är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och organisationer i Europa. Genom Iter kan ungdomar, 18–29 år, kostnadsfritt resa ut i Europa och jobba som volontärer. Målet är att inspirera och motivera unga till sysselsättning. Iter delfinansieras av EU-medel från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor.

För mer information kontakta:

Anna Lilja e-post: anna.lilja@socialresurs.goteborg.se

Lasse Pelttari e-post: lasse.pelttari@socialresurs.goteborg.se

Ida Palm e-post: ida.palm@socialresurs.goteborg.se