Interaktiv design

Produktutveckling för användare av sinnesstimulerande miljöer för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ett samverkansprojekt med Lunds tekniska högskola, Furuboda kompetenscenter, Danska intresseföreningen LEV, Eldorado, Gentofte kommun, Sandviken händelseriket och region Skåne.

SID är ett projekt som Furuboda sökt tillsammans med Certec vid Lunds universitet och FUB i Lund med omnejd. Det är ett deltagarbaserat design – och metodutvecklingsprojekt med målsättning att skapa nya interaktiva inslag för barn med utvecklingsstörning. SID bygger på Snoezelen, en metodik som baseras på användning av upplevelserum som är utformade för att väcka barns intresse och ge dem möjlighet att upptäcka, utforska och uppleva i sin egen takt. Syftet med SID-projektet var att vidareutveckla Snoezelens metodik och praktik så att det rymmer fler möjligheter för deltagarna att få återkoppling på sina egna handlingar genom ökade inslag av interaktivitet i upplevelserummen. När tingen i rummen blir interaktiva och kan märka vad deltagarna gör kan de också på nya sätt svara på deras handlingar och på så sätt understödja deras utveckling.

SID-projektets övergripande mål var:

  • Att vidareutveckla och komplettera dagens Snoezelenmetodik
  • Att designa och utveckla interaktiva Snoezelentillämpningar i samverkan med tre Snoezelenverksamheter
  • Att sprida kunskap om interaktiv Snoezelen vid seminarier, föreläsningar, mässor och på internet.
  • Att skapa förutsättningar för produktifiering av interaktiv Snoezelen

Eldorado har deltagit i en referensgrupp under projektperioden

Vill du veta mer om SID?

Besök gärna http://sid.desiign.org/