Samverkansrådet Idékom

I mars 2010 bildades samverkansrådet Idékom för frågor som rör samarbete och samverkan mellan sektorn social ekonomi och kommunala sektorn i Göteborg. I Idékom sitter 20 ledamöter bestående av tjänstemän och politiker från kommunen och representanter från sektorn social ekonomi.

Samverkansrådet Idékom har lett arbetet kring framtagandet av den överenskommelse mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi som Kommunfullmäktige tog beslut om i maj 2012. Överenskommelse skapar förutsättningar för en effektivare samverkan, vilket kommer ge synergieffekter för många av stadens sektorer och välfärden i Göteborg.

Om social ekonomi

Under slutet av nittiotalet beslutade regeringen att tillsätta en arbetsgrupp för att bland annat kartlägga förutsättningarna för den sociala ekonomin. Man valde att arbeta utifrån följande definition av social ekonomi:

”Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.”

Källa: Social ekonomi – en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt? (1999) Stockholm: Nordstedts.

Den nationella överenskommelsen

2007 beslutade regeringen att starta upp en dialog med idéburna organisationer inom det sociala området. Resultatet blev bland annat den överenskommelse med gemensamma principer och åtagande som undertecknas i oktober 2008.

Läs mer om Idékom och Överenskommelsen

Idékoms hemsida http://idekom.org/

Mer information och material om den nationella överenskommelsen går att hitta på http://overenskommelsen.se/