Högsbo-Sisjömodellen

Samarbete med Högsbo Sisjö företagarförening i syfte att stödja unga vuxna till arbete eller studier genom arbetsträning och praktik.

Målgruppen för Högsbo -Sisjömodellen är unga vuxna kvinnor och män i åldern 18 – 29 år, som är i behov av stöd för att komma ut i arbetslivet. Deltagarna ska erbjudas praktik hos ett av företagen i föreningen. Syftet med praktiken varierar utifrån deltagarens behov, från arbetsträning till praktik. Målet är anställning alternativt att deltagaren har förflyttats närmare ett arbete genom praktiken. Längden på praktikperioden bedöms utifrån deltagarens behov. Deltagarna remitteras från Samordningsförbundets verksamheter, Arbetsförmedlingen, stadsdelarna AFH & Västra Göteborg samt Försäkringskassan. Samordningsförbundet och parterna har tillsammans med Högsbo-Sisjö Företagarförening tagit fram en modell, Högsbo-Sisjömodellen, för att underlätta för unga vuxna kvinnor och män i behov av stöd att komma ut i arbetslivet. Här vill Samordningsförbundets parter/verksamheter vara en naturlig kontaktväg i rekrytering samt bygga långsiktiga relationer för att öka möjligheten att nå ut med en bred målgrupp. Koordinatorn arbetar i nära samarbete med företagarföreningens kanslichef med att presentera modellen för aktuella företag samt att organisera och strukturera upp arbetet. Koordinatorn är kontaktperson mot arbetsgivare, samordnar kontakter med handläggare, matchar deltagare och ackvirerar platser utifrån individers behov.

Erfarenheter:

Högsbo- Sisjömodellen startade som ett metodutvecklingsprojekt under 2013 och fick e tydligare utfromning under 2014. Sedan 2015 är det en verksamhet som organiseras och huvudfinansieras av Samordningförbundet. Erfarenheterna visar att nära och tillitsfulla relationer med arbetsgivare är en förutsättning för ett lyckosamt arbete med framförallt arbetsträning eller praktik för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.