Handlingsplan mot cannabis Majorna-Linné 2013-2023

Cannabis är den vanligaste drogen bland ungdomar i Göteborg. I Majorna-Linné har förvaltningen antagit en tio-årig handlingsplan som är ett stöd i det långsiktiga arbetet för att minska cannabisanvändningen i stadsdelen. Planen inkluderar arbete inom områdena; Utbildning och information, Tillgänglighet, Stöd till familjen och Stöd till barn och unga.

Handlingsplan mot cannabis 2013-2023

Bakgrund

Cannabis har blivit den vanligaste ungdomsdrogen i Göteborg. I drogvaneundersökningen 2010 såväl som 2013 utmärkte sig stadsdelen Majorna-Linné med stadens högsta siffror. Den nationella folkhälsoenkäten visar på ett samband mellan cannabisanvändning och psykisk ohälsa. I drogvaneundersökningen syns tydliga samband då de ungdomar som har erfarenhet av cannabis i högre grad känner sig belastade med andra problem inom familjen, i skolan och i kamratkretsen. En fördjupad rapport om ungdomars cannabisanvändande i stadsdelen har tagits fram inom ramen för Trestad2, se under relaterade dokument ”Rapport 2014 Cannabisanvändande i SDF Majorna-Linné”.

Uppdrag

Stadsdelsförvaltningarna i Göteborg har ansvaret för att bedriva det lokala drogförebyggande arbetet. Arbetet tar sin utgångspunkt i:

  • Den nationella strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken
  • Göteborgs stads folkhälsoprogram
  • Göteborgs Stads handlingsplan för ANDT 2012-2015
  • SDN Majorna-Linné och HSN5- folkhälsoplan

I Göteborgs stads budget för 2013 är ”Tidigt förbyggande insatser och rehabiliterade insatser skall öka för barn och unga och personer med missbruksproblem” ett prioriterat mål. I stadsdelsnämndens inriktningsdokument för 2014 har det lyfts som ett prioriterat mål att ”arbetet med ANDT-frågor ska fortsätta med extra fokus på cannabis då användandet har ökat bland ungdomar”. Uppföljning och effekter av insatserna presenteras årligen för stadsdelsnämnden.

Mål

Bakgrund

Arbetet grundar sig i det övergripande nationella folkhälsomålet: att skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Övergripande mål

  • Andelen ungdomar som använder cannabis ska långsiktigt minska

Arbete på flera nivåer

För att lyckas med målet att minska cannabisanvändandet behövs både främjande, förebyggande och behandlande insatser. Ett sätt att vägleda arbetet är att identifiera risk- och skyddsfaktorer och arbeta med att påverka dessa. Risk- och skyddsfaktorer kan sorteras på samhällsnivå, skola, familj samt som individuella faktorer.
I handlingsplanen är arbetet indelat i fyra olika områden: utbildning och information, tillgänglighet, stöd till barn och unga och stöd till familjen.

För aktuell beskrivning av arbetet i stadsdelen, se under relaterade dokument ”Tioårsplan mot cannabis Majorna-Linné 2013-2023. Handlingsplan 2015”.