Frölunda Future

Frölunda Future är ett arbetssätt för samverkan och utveckling med fokus på barn och unga i SDF Askim-Frölunda-Högsbo. Målet är att fler barn och unga ska gå ur skolan med godkända betyg. Syftet med detta är att skapa: Ökade möjligheter för fortsatta studier, Ökad delaktighet och tillhörighet i samhället , Ökat välbefinnande och självkänsla och att, Frölunda blir ett tryggare och mer attraktivt område att bo och leva i.

Frölunda Future?

Frölunda Future föddes i början av 2012 i SDF Askim-Frölunda-Högsbo, kort efter sammanslagningen av stadsdelarna i Göteborgs Stad då det blev tydligt att  måluppfyllelsen i grundskolan var mycket lägre i Frölundaområdet än i Askim. Vid starten klarade färre än 50% av eleverna vid Frölundaskolan att nå godkänt i samtliga ämnen, jämfört med ca 90% i Askim. Förvaltningsledningen önskade åtgärda detta för att ge eleverna i Frölunda lika goda förutsättningar framöver i livet som de unga i Askim redan verkade ha. Målet med Frölunda Future är därför att fler barn och unga ska gå ur skolan med godkända betyg.

Syftet med detta är att skapa:

  • Ökade möjligheter för fortsatta studier
  • Ökad delaktighet och tillhörighet i samhället
  • Ökat välbefinnande och självkänsla
  • Frölunda blir ett tryggare och mer attraktivt område att bo och leva i.

Frölunda Futures utgångspunkt är att för att lyckas i skolan krävs att även andra delar av livet fungerar: att barn & unga har en stabil hemmiljö, att stadsdelen erbjuder bra fritidsaktiviteter och att både flickor & pojkar har  möjlighet att ta del av dessa, att barn & unga har en god hälsa för att orka med skolgången, att vuxna som lever och jobbar med barn tar ansvar för  deras välmående, etc.

För att uppnå målet tillsattes en rad arbetsgrupper med fokus på varsitt ämnesområde, exempelvis öka antalet vuxna i skolan, öka föräldraengagemang, förbättra  stadsdelens familjecentrerade arbete, förbättra folkhälsan, samverka med föreningslivet med mera. En del av arbetet har gått ut på att samverka för att skapa en helhetsbild av vilka insatser som behövs för barn & unga i en relativt ny förvaltning. Efterhand har förslag till arbetsmetoder och/eller aktiviteter tagits fram och implementerats i ordinarie verksamhet. Arbetsgrupper avvecklas och tillsätts löpande efter behov och inriktning från styrgruppen och planeringsledaren och består främst av anställda i stadsdelen, men även av samarbetspartners från fackförvaltningar, Västra Götalandsregionen. Arbetet har till en början fokuserat på Frölundaskolan som är den enda kommunala högstadieskolan i Frölunda-Högsbo, men idéerna och metoderna som utvecklas exporteras även till andra förskolor och skolor efter behov. Effekterna av Frölunda Futures arbete ska vara till nytta för alla i stadsdelen oavsett vilken skola de går på. Målet är att Frölunda Future som arbetssätt  ska vara implementerat i hela stadsdelen 2016. Framöver kommer arbetet även att intensifiera fokus på att hitta en ”röd tråd” mellan kommunala förskolor och skolor, för att attrahera elever till/behålla elever i de kommunala förskolorna/skolorna och därmed skapa en blandad elevgrupp (kön, etnicitet, socioekonomiska förutsättningar) då detta skapar bättre möjligheter för hög måluppfyllelse,
och bidrar till integration.

Frölunda Future