Förstärkt stöd i arbetet mot Cannabis

Sektor IFO – Funktionshinder i SDF Centrum har beviljats medel ur den centrala utvecklingsfonden i Göteborgs stad för att förstärka stödet i arbetet mot Cannabis.

Bakgrund

Hösten 2014 beviljades Individ- och familjeomsorgen i SDF Centrum 1,3 miljoner kronor ut stadens centrala utvecklingsfond för att förstärka stödet i arbetet mot cannabis. Projektet pågick under 18 månader och avslutades i juni 2016.

Hösten 2013 presenterades en unik rapport kring ungdomars drogvanor i Göteborgs Stad. Rapporten gav för handen att cannabisanvändningen bland unga i stadsdelen centrum ökat de sista åren. Den visar på tydliga samband mellan vissa bakgrundsfaktorer och cannabisanvändande, så kallade risk och skyddsfaktorer. De ungdomar som har erfarenhet av cannabis känner sig i högre grad belastade av andra problem. De är mindre nöjda med förhållanden i familjen och skolan. De är oftare hemifrån för att umgås med kamrater på fritiden och har fler vänner med riskbeteende.

Det finns också en tydlig koppling till skolk och mobbing. Flickor och pojkar som rökt cannabis mobbar i högre grad andra, medan det bland flickor även finns ett samband mellan cannabisanvändande och att bli mobbad.  Rapporten framhåller även risken med att föräldrar och vuxna idag har en alltmera tillåtande attityd till användandet av tobak och alkohol. Många ungdomar och vuxna tror att drogen är ofarlig. Samtidigt är den cannabis som används idag mer förädlad, vilket gör den betydligt starkare och mer beroendeframkallande än tidigare.

Målgrupp
Ungdomar och deras föräldrar samt skolpersonal.

Projektet skall ha sin utgångspunkt
Den nationella strategin för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken.
Göteborgs Stads folkhälsoprogram
Göteborgs Stads handlingsplan för ANDT 2012-2015
SDN centrums och HSN5- folkhälsoplan

Mål och förväntat resultat
Att ta fram en handlingsplan i syfte att skapa ett långsiktigt och samordnat cannabisförebyggande arbete på flera nivåer.

Övergripande mål
Motverka cannabisanvändningen bland ungdomar och minska en drogliberal inställning hos föräldrar och ungdomar. Andelen ungdomar som använder cannabis skall långsiktigt minska.

Aktiviteter och resultat av projektet

Planen innefattar främjande, förebyggande och behandlande insatser. Planen är långsiktig och har ett brett perspektiv och innehåller insatser för att påverka både tillgång och efterfrågan. Planen innehåller också insatser för att främja samverkan med olika aktörer inom och utanför stadsdelen.

Insatserna är indelade i fyra områden: utbildning och information, tillgänglighet, stöd till barn och unga samt stöd till familjen.

Under projekttiden utfördes en rad informations- och utbildningsinsatser i syfte att öka kunskapen om cannabis, nätdroger, effekter och tillgänglighet.  Informations- och utbildningsinsatserna vände sig till i första hand till medarebtare inom socialtjänsten, sektor Utbildning, friskolor föreningsliv samt till föräldrar. Även andra yrkesgrupper utbildades som till exempel bovärdar inom bostadsbolagen, säkerhetspersonal på Liseberg och personal på Chalmers som möter många ungdomar i sin vardag.