Föräldrastödsprojektet 16-25

Föräldrastödsprojektet 16-25 är ett treårigt stadsdelsövergripande utvecklingsprojekt. Syftet är att undersöka behov av och utforma stöd för föräldrar till ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning i åldern 16-25 år.

Bakgrund

Föräldrastödsprojektet 16-25 har sin bakgrund i det pågående forskningsprojektet RiFS, Riktat Föräldrastöd, som drivs av Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet i samverkan med bland annat Göteborgs kommun, Tjörns kommun och Kungälvs kommun. Forskningsprojektet undersöker hur stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning ser ut och vad som kan göras bättre.
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning upplever att samhällets stöd minskar ju äldre barnen blir. Detta tillsammans med ett konstaterande att stadens folkhälsoarbete i mindre utsträckning riktat sig till denna målgrupp, innebar grunden för en gemensam ansökan till stadens centrala funktionshinderråd från stadsdelsförvaltningarna Majorna-Linné, Centrum och Västra Göteborg i syfte att driva ett treårigt projekt. Ansökan bifölls och medel som täcker en heltidstjänst erhålls för ett år i taget.

Syfte

Projektets övergripande syfte är att undersöka behov av och utforma stöd för föräldrar till ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning i åldern 16-25 år. Mer specifikt avses att dessa föräldrar ska klara ungdomens övergång till vuxenlivet utifrån den unges och familjens behov och på basis av samma rättigheter som andra.

Projektmål

Inom tre år ska stadsdelsförvaltningarna erbjuda det stöd som målgruppen har behov av genom att:

 • Öka samverkan inom och mellan verksamheter för en effektiv resursanvändning
 • Öka familjers delaktighet i beslutsprocesser kring det egna barnet och därmed den egna familjens situation
 • Öka kunskap om rättighetslagar hos personal och familjer, och omsätta dessa i praktiken

Samverkande parter

Se relaterat dokument.

Det inledande kartläggningsarbetet

Inom projektet har under vår och höst 2013 genomförts fyra fokusgrupper med föräldrar samt ett antal intervjuer. Bland många slutsatser är några särskilt utmärkande;

 • Den unges myndighetsinträde innebär en särskild påfrestning både för föräldern och för den unge. Många föräldrar upplever att de från en dag till en annan stängs ute från allt som rör deras barn.
 • Det framförs stora problem i övergångarna mellan olika aktörer till exempel inom habilitering och psykiatri, vilket kan handla om samverkanssvårigheter, minskat stöd och motivationssvårigheter. Detta gäller bland annat frågor kring kommunikation och hjälpmedel.
 • Man upplever informationsbrist samt svaga möjligheter att göra sin röst hörd inom de flesta verksamheter, inklusive kommunens socialtjänst och inom boende och personligt stöd kring den unge.
 • Föräldrarna saknar tillräcklig kunskap, bland annat kring sina och den unges rättigheter och kring vad som väntar den unge i transitionen till vuxenlivet när det handlar om arbete, boende och fritid.

Professionella, intresseorgansiationer och andra berörda aktörer har också fått delge sina kunskaper i det inledande kartläggningsarbetet.

Projektets framtid

Projektet utgår fortsatt från tre målområden: samverkan, delaktighet och kunskap – områden som till viss del går in i varandra.

Ökad samverkan inom och mellan verksamheter för en effektiv resursanvändning
 • Skapa och implementera en riktad föräldrautbildning till målgruppen i samverkan med föräldrar och samverkande aktörer. Utbildningen beräknas vara färdig till sommaren 2014 och implementering i projektets tre stadsdelar startar thösten 2014. Efter utvärdering sprids sedan utbildningen till resten av Göteborgs stad.
 • Fortsatt kartläggning av det stöd som finns i övergången från gymnasium till arbete, och från att flytta från familj till eget boende.
 • Gemensam marknadsföring av det föräldrastöd som finns att tillgå, både inom kommun och hälso- och sjukvård.
Öka familjers delaktighet i beslutsprocessen
 • Skapa bättre rutiner för föräldramedverkan i beslutsprocesser som påverkar målgruppen.
 • Fortsatta fokusgrupper och intervjuer med föräldrar för att stärka kunskapsunderlaget och möjliggöra nya riktningar för projektet.
 • Vara ett förebildsprojekt när det handlar om att involvera föräldrar. Föräldrarnas röster ska tillmätas betydelse i alla processer.
Öka kunskap om rättighetslagstiftning, kommunikationsfrågor och transitionsprocessen hos personal och familjer
 • Kontinuerlig utbildning av personal i den kunskap som projektet och RiFS tagit fram.
 • Erbjuda utbildning och olika former av kommunikationsstöd för familjer och medarbetare.
 • Anordna föreläsningar inom ordinarie anhörigstöd riktade till målgruppen, med särskilt fokus på den unges transitionsprocess

Vidare kommer en arbetsgrupp med professionella från område boende- och personligt stöd från alla tre stadsdelarna att träffas regelbundet under projekttiden i syfte att stärka föräldraperspektivet i kommunens verksamheter.