Family check up, FCU

Individuellt föräldrastödsprogram som syftar till att förebygga eller behandla asocialitetsutveckling hos barn med hög nivå av beteendeproblem genom att förbättra föräldrarsvälbefinnande och sociala situtaion samt förmedla strategier för att bemöta barn.

Family check up är en föräldrastödjande insats som ges utifrån ett förebyggande perspektiv. Metodens teoretiska förankring  hämtas från social inlärningsteori, kognetiv beteendeterapi, systemisk familjeterapi och ekologisk utvecklingsteori. Det är ett individualiserat program med hembesök av utbildade FCU-behandlare. Familjerna har ett bedömt behov av föräldrastödjande insats. Under tre kartläggningssamtal inventeras familjens situation och föräldrarnas motivation för förändring samt barnens upplevelse av föräldrar och familjeklimatet. Kartläggningens resultat utmynnar i en föräldraprofil. Utifrån föräldraprofilen kommer föräldern tillsammans med FCU-behandlaren fram till vad som behöver förändras i bemötande och föräldrastrategierna. Detta för att nå ett bättre familjeklimat och en gynsammare utveckling utifrån barnets behov.