ESL – Ett självständigt liv i Majorna-Linné

ESL är dels ett manualbaserat program för utbildning av brukare och dels ett psykosocialt förhållningssätt. Programmet är speciellt utformat för socialtjänstens uppdrag och det dagliga arbetet med personer som har psykiska funktionsnedsättningar. Syftet med insatsen är att ge brukare ökade möjligheter till ett självständigt liv. Alla stadsdelar i Göteborgs Stad arbetar med metoden.

ESL är dels ett manualbaserat program för utbildning av brukare och dels ett pedagogisk psykosocialt förhållningssätt med flera pedagogiska metoder. Dessa är speciellt utformade för socialtjänstens särskilda uppdrag och arbetsuppgifter i det dagliga arbetet med personer som har psykiska funktionsnedsättningar. Materialets struktur underlättar för personer med kognitiva störningar att utnyttja sin intellektuella kapacitet. Manualen består av 22 olika aktivitets – och färdighetsområden, till exempel stress och sårbarhet eller aktivitetsplanering. Materialet kan användas en enstaka gång eller i en längre behandlingsserie.

Kärnpunkten i ESL är att brukarens egna erfarenheter sammansmälts med ny kunskap med hjälp av övningar och hemuppgifter. Brukaren väljer de lösningar som passar hen bäst och integrerar dessa i sitt dagliga liv. Metoden kan användas i grupp eller individuellt. I en grupp finns möjlighet att dela erfarenheter och få samhörighet med andra som har liknande problem. Individuell behandling är mer flexibel, vilket underlättar för brukaren och behandlaren att välja de delar av programmet som är mest relevanta. En handlingsplan i ESL går i linje med Vård- och stödsamordning.

ESL medför hälsovinster och effekter för brukarna som ökad självupplevd livskvalitet, större delaktighet, inflytande över den egna re-/habiliteringen, ökat självbestämmande och oberoende. Genom ESL-pedagogikens sätt att möta problem, förekomma svårigheter och träna brukares färdigheter, kan arbetet i socialtjänsten underlättas och utvecklas. För verksamheterna kan metoden bidra till effektivare arbetssätt med tydligare målformuleringar och uppföljningar, samt en ökad professionalism.

Alla stadsdelar i Göteborgs Stad arbetar med ESL i sina verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Enligt handlingsplanen för 2015 ska det i varje stadsdel finnas 6 metodstödjare som implementerar metoden och handleder  kollegor. I Majorna-Linné finns för närvarande 4 metodstödjare som arbetar inom området ”Boende och personligt stöd”, och omkring 40 medarbetare har fått utbildning i ESL. Inom ”Boendestöd för psykiatri” är målet att alla brukare ska ha startat individuellt under 2015. ”Boendestöd för förvärvad hjärnskada och neuropsykiatri” är också i gång, liksom 5 av stadsdelens bostäder med särskild service. Ambitionen är att alla enheter inom området ska använda ESL som ett förhållningssätt.

ESL är en evidensbaserad metod. Läs mer i Socialstyrelsens Metodguide: ESL (Ett självständigt liv)