Effektbutiken

Syftet med projektet är att få unga personer 18-35 år med psykisk ohälsa ut i arbete och studier för att få en egen försörjning. Projektet vill utveckla tillämpningen av IPS (Individual Placement and Support) i en pedagogisk lärandeprocess kring e-handel. I metoden ligger det också fokus på livsvillkor och hälsa. De tre delarna skapar tillsammans bättre förutsättningar för social inkludering och egen försörjning.

Effektbutiken vill erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter för att stödja deltagarna till arbete eller studier på öppna marknaden. I metoden Lärande, utveckling och reflektion (LUR) skapas förutsättningar för integrering och orientering i samhället. Målet för deltagarna i projektet är att få ett jobb och behålla det. Ett lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt utbyte kommer stärka utvecklingen av metoden. Effektbutiken vill erbjuda ett lärande som ger formella kunskaper till deltagarna och som stärker deras levnadsvillkor. Ett aktivt ägarskap från Social resursförvaltning, Göteborgs Stad kommer bidra till strukturella förändringar i regionen och projektet ser goda möjligheter till en implementering efter avslut.

E-handeln säljer produkter tillverkade i daglig verksamhet och aktivitetshus i Göteborg. Genom nya sammanhang erbjuds meningsfulla arbetsuppgifter som ligger i tiden och riktar sig till en bred grupp av deltagare i projektet. Det finns ett behov av att synliggöra kompetenser hos individer och underlätta övergångarna till sysselsättning. Det finns också behov av att utveckla deltagarnas informella kunskaper  och det ser projektet som en önskat resultat som ger effekter både ur ett individperspektiv såväl som ur ett samhällsperspektiv. Projektet ser vikten av att utvecklas i grupp som ett viktigt verktyg för framtiden för varje individ.

Projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF).