Effektbutiken

Syftet med projektet är att få unga personer 18-35 år med psykisk ohälsa ut i arbete och studier för att få en egen försörjning. Projektet vill utveckla tillämpningen av IPS-metoden (Individual Placement and Support) och i en pedagogisk lärandeprocess kring e-handel. I metoden kommer det också läggas fokus på livsvillkor och hälsa.

Effektbutiken vill utveckla metoden IPS (Individual Placement and Support) och i kombination med en e-handel erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter för att stödja deltagarna till arbete eller studier på öppna marknaden. IPS (Individual Placement and Support) är en evidensbaserad metod, rekommenderad av Socialstyrelsen att stötta personer med psykiska funktionsnedsättningar att få och behålla ett arbete eller börja studera. Ett regionalt, nationellt och transnationellt utbyte kommer stärka utvecklingen av metoden. E-handeln som ska sälja produkter tillverkade i daglig verksamhet, sociala arbetskooperativ och aktivitetshus i Göteborg, ska erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter som ligger i tiden och riktar sig till en bred grupp av deltagare i projektet. Effektbutiken ska också erbjuda ett lärande som ger formella kunskaper till deltagarna och som stärker deras livsvillkor och hälsa. Ett aktivt ägarskap från Social resursförvaltning, Göteborgs Stad kommer bidra till strukturella förändringar i regionen och projektet ser goda möjligheter till en implementering efter avslut.

Förstudien visade att ett genomförandeprojekt kan skapa arbetsuppgifter som tilltalar en yngre målgrupp. Tillsammans med utvecklandet i användningen av IPS-metoden bygger projektet på att skapa ett sammanhang för individer där de känner sig delaktiga och där de behövs, på riktigt. Det knyter dessutom an till individens egen kunskap kring sociala medier, e-handel och digital kommunikation med det hantverk som redan utförs på Aktivitetshusen. Det finns ett behov av att synliggöra kompetenser hos individer och underlätta övergångarna till sysselsättning. Det finns också behov av att utveckla deltagarnas informella kunskaper  och det ser projektet som en önskat resultat som ger effekter både ur ett individperspektiv såväl som ur ett samhällsperspektiv

Projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Bifogat finner ni ansökan till ESF Effektbutiken och slutrapport förstudien Effekt.