Daphne – Tidig upptäckt av utsatthet

Daphne är Europeiska unionens specialprogram för att förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor samt för att skydda våldsoffer och riskgrupper. Projektet visar på en metod för brukare, elever och personals delaktighet i förberedelse och framtagandet av en plan mot diskriminering oh kränkandebehandling.

Delaktighet i Fokus

Vuxna lever i en värld bestående av regler och samhällsnormer som har formats av kulturella, historiska och politiska aspekter under flera århundraden. Skolan lär barnen att följa dessa regler och normer som en förberedelse för vuxenlivet, men glömmer ofta bort att ta hänsyn till hur barnen ser på världen och hur de känner inför den. I det här projektet har vi fört samman sju europeiska länder – Bulgarien, Tyskland, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Sverige och Storbritannien – för att skapa en öppen plats där barnens berättelser kan höras. Alla länderna skiljer sig stort från varandra när det gäller historisk bakgrund, mångfald och etnicitet, levnadsstandard, utbildningssystem och vilken roll barnen spelar i utbildningssystemet och barns rättigheter. Vi besökte 16 skolor och träffade fler än 514 elever. Skolorna skilde sig mycket åt mellan de olika länderna. Vissa av lärarna i projektet började sin yrkesbana som lärare i auktoritära regimer medan andra var unga lärare med stor erfarenhet av mångkulturella samhällen. I vissa av skolorna hade det länge förekommit mobbning och vandalism, medan andra hade en skolmiljö som främjade mångfald och tolerans.Trots det visade det sig att barnen såg på världen på ett liknande sätt, oavsett var de bodde och gick i skolan. De hade liknande uppfattningar om vad trakasserier och kränkningar innebär och hade samma problem i sina olika skolor. Svaren från barnen och våra resultat  presenterar vi i form av en mindre bok, en broschyr och en checklista för att identifiera utsatthet. Vi försökte sätta oss in i deras situation och lyssnade på deras känslor, problem och förväntningar gällande kränkningar och våld. Läs vidare för att se vad barnen vill berätta för oss vuxna.

Erfarenheter

Om alla är delaktiga och förstår varför planen mot diskriminering och kränkandebehandling finns och hur den ska användas blir den det levande dokument den är tänkt att vara. Vi vill göra det möjligt för barn att på ett tryggt och respektfullt sätt utveckla sin egen attityd till problemlösning och därigenom uppmuntra samarbete, deras förmåga att organisera sig och framför allt att stärka barnens egenmakt. Därigenom känner sig barnen trygga, uppmuntrade, lyckliga och stärkta i sitt sammanhang och deras välmående ökar betydligt. Ett led i detta var att arbeta med elevråden. Att ge dem en betydande roll i arbetet för en trygg och jämlik skola. Belysa deras viktiga uppdrag som språkrör för sina klasser. Om eleverna själva är de som driver frågor och ser resultat av det de sagt och gjort blir värdet större. Arbetet med Planen mot kränkande behandling och trakasserier i skolan är ett sådnat arbete.     Genom att tillsammans med personal och elever förankra betydelsen av att ha en plan och visa på vikten av ett personligt engagemang med juridiskt förankring i våra styrdokument och nationella mål, ger man en bakgrund och förståelse som skapar goda förutsättningar för fortsatt arbete. Alla ska veta varför vi gör detta och förstår betydelsen av det vi ska göra. Vi kan se att projektets utformning och produkter kan tillämpas och användas i många olika verksamheter där man vill arbeta mer aktivt med plan mot diskriminering och kränkande behandling.