Cool kids

Manualbaserat KBT program i gruppverksamhet för barn mellan 9-13 år med oro och ångest. Målet med programmet är att ge redskap till barn och föräldrar för att kunna hantera ångest genom att lära sig tänka mer realistiskt och stegvis möta sin oro.

Bakgrund och verksamheten

Resursenheten skola ingår som en verksamhetsgren inom Individ och Familj i socialtjänsten, Västra Hisingen. Samtliga förebyggande socionomer/skolkuratorer är anställda av socialtjänst och fungerar som den förlängda armen mellan socialtjänst och skola.

Vid kartläggning om vilket stöd och tema de individuella stödkontakterna handlar om var oro, rädsla och ångest som ett utav den mest förekommande orsaken till kontakt med kurator på respektive skola. Då BUP ej har underlag att ta emot samtliga familjer med ångestproblematik har detta fallit bland annat på skolhälsovården. Då behovet växer och trycket av familjer som önskar stöd gällande barn med oro och ångest utbildade stadsdelen under hösten 2013 samtliga skolkuratorer i den KBT-baserade programmet ”Cool- Kids” i att stötta barn och föräldrar med ångestproblematik i grupp. Utbildningen uppskattades och flera medarbetare har prövat att utöva Cool Kids i individuell form. Utifrån denna kartläggning och uppmärksammat behov ansökte stadsdelen om att få medel för att starta upp en ”Cool Kids” gruppverksamhet inom enheten vilket resulterade i beviljades projektmedel från PRIO (plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa, Regeringen 2012c), där en av de prioriterade målgrupperna är; barn och unga med psykisk ohälsa.

 Syfte och metod

Cool Kids är en gruppbehandling för barn och föräldrar som är upplagt under 16 veckor med 10 tillfällen. Under träffarna tränas barnen i psykoedukation, kognitiv omstrukturering, exponering och social färdighetsträning. Parallellt med att barnet får ta del av programmet får föräldrarna liknande information i grupp med fokus på att bemöta barnets oro och hitta strategier som för att dämpa och stå ut med ångest. Programmet bygger på kognitiva arbetsmetoder och under hemarbetet stödjer föräldrarna sina barn i att utmana sina rädslor genom exponering.

Målgrupp

Projektets målgrupp är barn i åldrarna 9-13 år samt med en ångeststörning, dvs överdriven oro, ängslighet, rädslor, fobier samt separationsångest inom stadsdelen Västra Hisingen. Barnets oro/ångest skall vara den primära problematiken.

Familjerna aktualiseras via ”uppmärksammat behov och intresseanmälan” från skolornas elevhälsoteam (EHT). Samtliga familjer genomgår därefter ett bedömningssamtal där psykolog i samråd med projektledare fattar beslut om insatsen skall erbjudas.

Samverkanspartner

Projektet samverkar med förebyggare inom resursenheten skola inom IFO Västra Hisingen, stadsdelens skolors elevhälsoteam, psykologenheten Hisingen samt BUP i Malmö .

 Övergripande mål för verksamheten

–          Att erbjuda tidiga insatser på servicenivå på en evidensbaserad praxis som främjar arbetet med att förebygga psykisk ohälsa på tidigt stadium.

–          Öka stadsdelsövergripande samverkan mellan psykologenheten, skola och resursenheten skola.

–          Att ge redskap och sprida kunskap om ångest till barn och föräldrar för att ge verktyg för att kunna hantera ångest genom att lära sig tänka mer realistiskt och stegvis bemöta sin oro.

Förväntat resultat och framtidsplaner

–          Vi förväntar oss att barn och föräldrar som deltar i Cool Kids verksamhet i hög grad skall utveckla en bättre psykisk hälsa samt att de ska tillägna sig strategier för att kunna hantera ångest och oro på ett mer adekvat sätt.

–          Vi har även förhoppningar om att insatsen skall minska depressiva symtom.

–          Förhoppning är att ”Cool Kids” verksamheten skall utvecklas till att bli en del av den ordinarie verksamheten.