Columbus

Columbus handlar om att ge ett individuellt utformat stöd till arbetslösa unga vuxna med psykiska problem. Syftet är att de ska närma sig arbetslivet.

Columbus startade som metodutvecklande projekt 2006. Sedan 2010 regleras verksamheten av ett samverkansavtal och samfinansieras av de tre stadsdelarna Örgryte-Härlanda, Centrum och Majorna-Linné och Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och samordningsförbundet Göteborg Centrum. Verksamheten drivs av Örgryte-Härlanda SDF.

Målgruppen är unga vuxna mellan 18 och 29 år som har behov av stöd från mer än en myndighet för att närma sig arbetslivet. De unga ringer själva till Columbus, oftast på rekommendation av någon myndighet eller vårdcentral/ungdomsmottagning. Columbus består av ett tvärproffessionellt team med kompetens från de olika samverkande myndigheterna. De unga erbjuds stöd av coach, psykolog och vid behov psykiatriker. Stödet utformas individuellt efter varje persons behov och förutsättningar och är kostnadsfritt. Columbus är beläget på Karl Johansgatan 27 i Majorna.

Verksamhetsmål

  • Uppnå eller öka förmågan till förvärvsarbete
  • Förbättrad livskvalitet
  • Stärkt social kompetens
  • Undvika rundgång mellan myndigheter

Om metoden

Metoden ”Columbusmodellen” handlar om att erbjuda de unga psykologisk behandling och stöd till aktivitet grundat på

  • Flexibel och aktiv arbetsmodell med individuella lösningar
  • Tvärproffessionellt team
  • Samlokalisering
  • Samverkan

Verksamhetens deltagare är jämnt fördelat mellan kvinnor och män och resultaten visar inga könsskillnader. Columbus har fler män än brukligt i verksamheter som rymmer psykologisk behandling. Majoriteten av deltagarna på Columbus uppbär försörjningsstöd när de skrivs in. Årliga uppföljningar visar att 2013 avslutades 59% och 2014 avslutades 67%  till arbete/studier och egen försörjning. Externa brukarutvärderingar visar också att deltagarna blir mycket tydligt förbättrade utifrån verksamhetsmålen. Utvärderingen visar att kvalificerade insatser med helhetssyn och samverkan som grund ger goda resultat för personer i ett långt gånget utanförskap. Den samhällsekonomiska lönsamheten är stor på sikt när åtgärdskostnaderna betalas tillbaka. Verksamheten vänder sig till unga boende i någon av de tre centrala stadsdelarna. Förhoppningen framöver är att alla unga göteborgare som är arbetslösa och har psykisk ohälsa ska kunna få stöd enligt Columbusmodellen.

Läs gärna mer på www.goteborg.se/columbus