Barn och ungdomsplanen

Barn och ungdomsplanen är en nämndövergripande handlingsplan med gemensamma mål, budget och med ett tydligt övergripande mål; att öka samverkan mellan de olika sektorerna IFO-FH,Utbildning och Kultur och fritid.

Under 2013 har stadsdelen arbetat aktivt med att förverkliga målen i Barn och ungdomsplanen och det har resulterat i olika verksamheter som arbetar förebyggande och främjande för att stärka barn och ungas uppväxtvillkor i stadsdelen.

2011 genomfördes en kartläggning av befolkningens levnadsvillkor i Örgryte-Härlanda ur ett folkhälsoperspektiv. Kartläggningen visade att barns och ungas uppväxtvillkor, livsmiljö och levnadsvanor är förhållandevis goda i Örgryte-Härlanda. Men det finns skillnader i stadsdelen, både inom och mellan grupper av befolkningen och primärområdena. Kartläggningen ringade in ett antal frågor som behöver hanteras. En processorganisation för samverkan inom Barn och ungdomsplanen bildades. Under 2013 har de olika verksamheterna formerats och startat med sitt arbete mot de uppsatta målen. De ingående verksamheterna och deras mål är

* Familjecentral/familjecentrerat arbete. Mål: att främja en god hälsoutveckling hos barn 0-6 år och deras föräldrar.

*Barnhälsosamverkan. Mål: att barn 1-16 år med särskilda behov och deras föräldrar får tillgång till relevant stöd.

* Specialteam. Mål: att barn och unga 12-16 år med hög skolfrånvaro ska kunna gå kvar i sin egen skola och undvika placering.

*Föräldrastödsutbildning . Mål: att föräldrar till barn och unga 0-16 år ska vara trygga i sin föräldraroll.

*Ledarskapsträning för tonårsföräldrar(LFT) vänder sig till föräldrar som upplever att de håller på att tappa greppet om sin tonåring.

* SSPF  samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.   

* Popeye är ett ungdomsutbyte mellan 4 olika länder för att stärka ungdomar som behövers stöd och har potential att växa i projektet. Parallellt med ungdomsutbytet sker ett utbyte mellan proffesionella i deltagarländerna.

* Skolan som hälsofrämjande arena. Skolan som hälsofrämjande arena ska erbjuda en helhet kring barn-och ungas situation i samverkan med många andra aktörer, skolan ska vara en återspegling av samhället i miniatyr. Hälsofrämjande arbete på skolan kan enbart bedrivas i nära samverkan mellan föräldrar, elever, skola, andra aktörer såsom kultur fritid, socialtjänst m.m