Barn i missbrukmiljöer

Projekt beviljat av Socialstyrelsen med syfte att utveckla intern samverkan inom stadsdelen. Målet är att kunna erbjuda familjer med missbruks- eller beroende-problematik ett samordnat, direkt och tydligt stöd.

Utvecklingsprojektet  ”Stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk och beroende” startade hösten 2012 och pågick fram till och med juni 2014. Samordnare för projektet var enhetscheferna för Barn- och ungdomsenheten och för Öppenvårdsenheten  i SDF Majorna-Linné. Socialstyrelsen kommer att utvärdera den del av utvecklingsprojektet som gäller samverkansmodellen i fyra steg. En sammanfattning av projekttiden och vad som uppnåddes finns att läsa under Relaterade dokument.

Bakgrund:

I ledningsgruppen för Bistånd och service bestämde vi oss för att skicka in en ansökan till Socialstyrelsens utvecklingsprojekt då det finns en stor oro kring användningen av droger bland stadsdelens unga. I Göteborgs drogvaneundersökning 2010 framkom bland annat att stadsdelen hade högst siffror vad gällde ungdomar i årskurs 9 och i gymnasiet år 2, som någon gång provat cannabis. Kartläggningen av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011 visade också att stadsdelen hade ett högt antal tunga narkotikamissbrukare. En stor andel av placeringarna inom Barn- och ungdomsenheten beror på missbruks- eller beroendeproblematik, detta i en stadsdel med en liberal syn på droger och en väl utvecklad restaurang- och krogvärld. Ytterligare en orsak till vår ansökan var att vi efter stadsdelssammanslagningen årsskiftet 2010/2011 fick en större organisation, där vi behövde hitta nya rutiner och former för att uppnå ett smidigt samarbete.

Målgrupp:

 • Barn under 18 år
 • Förälder/föräldrar eller annan vuxen som barnet varaktigt lever med eller har regelbundet umgänge med
 • Barn/föräldrar som har ett omfattande behov av ett samordnat och samtidigt stöd

Mål:

 • Att alltid se och lyfta fram barnen
 • Att hjälpen till familjer skall vara samordnat, direkt och tydligt

 Målen skall nås genom:

 1. En strukturerad samverkansmodell i fyra steg
 2. Att ta tillvara och sätta samman enheternas olika kompetenser och resurser

Vi skall:

 • Säkerställa att barn i familjer där det förekommer skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol och droger, blir uppmärksammade och får adekvat stöd.
 • Säkra ett förhållningsätt som utgår ifrån den enskildes hela livssituation, där både barn och föräldrar uppmärksammas
 • Skapa tydliga rutiner för samarbete mellan våra enheter – hjälpen ska aldrig vara mer en ett samtal bort
 • Använda en strukturerad samverkansmodell för komplexa ärenden inom målgruppen
 • Säkerställa samtida och samordnade insatser för barn och föräldrar

Det här är lite nytt för oss:

 • Öppenvården inom både barn- och vuxen SKA vara de som i första hand konsulteras vid enskilda ärenden, om det inte är en anmälan om akut oro för barn eller vuxen (LVU och LVM). Konsultation kan vara allt från ett telefonsamtal till att personal deltar vid besök i informativt eller motiverande syfte.
 • ”Modell för samverkan i fyra steg gällande familjer med missbruk och beroende”. Samverkansmodell för komplexa ärenden gällande familjer där det förekommer missbruk och beroende. För mer information, se projektet ”MSI-samordning”.
 • Tre utsedda samordnare från Familjemottagningen och Öppenvårdsenheten, KAI-teamet, för interna samverkansmöten.

Sammanfattningsvis:

 • Se och lyfta fram barnen
 • Lyfta fram föräldraskapet
 • Samtidiga insatser
 • Modell för strukturerad samverkan
 • Rutiner för nyttjande av kompetenser mellan enheter