Ayande, Samordningsförbundet Göteborg Väster

Rehabiliteringsinsats för unga vuxna med psykisk ohälsa med målet egen försörjning genom arbete eller studier

Ayande har funnits sedan 2006. Under åren har målgruppen utökats fån unga med psykiska svårigheter och social problematik  till att också omfatta de med svårare psykisk ohälsa inklusive de med aktivitetsersättning från Försäkringskassan och de med likartad problematik och försörjningsstöd. Ayande är till för unga vuxna, 18-29 år, med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter. Här ingår personer med aktivitetsersättning samt de med motsvarande problematik men med annan eller ingen ersättning. En förutsättning för deltagande är att personen inte primärt har behov av annat stöd, som till exempel vård, utan bedöms kunna tillgodogöra sig Ayandes metodik och med hjälp av denna kunna komma ut i arbete eller studier inom maximalt två år. Ayandes uppdrag är att stödja deltagarna till förbättrad hälsa och egen försörjning. Deltagarna erbjuds individuellt samtalsstöd, jobbcoachning i grupp och individuellt, färdighetsträning inför arbetslivet samt fysisk träning. Delar av verksamheten är förlagd till externa arbetsplatser på ordinarie arbetsmarknad i syfte att förstärka kopplingen till arbetslivet och underlätta övergången till arbete eller studier. Verksamhetens arbetsmetod består alltså av tre delar: samtalsstöd, coachning och arbetsterapeutinsatser. Samtalsstödjarna arbetar med stödjande och motiverande samtal. Coacherna arbetar motiverande, aktiverande och vägledande genom coachning vars mål är praktik, anställning eller studier. Arbetsterapeuten är ett stöd till individen för att skapa struktur i vardagen och på arbets-/praktikplats. Ayandes insatser är individuellt utformade och har ett tydligt arbetsmarknadsfokus.Ayandes verksamhet ska präglas av ett fokus på jämställdhetsintegrering för att säkra att kvinnor och män erbjuds likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering.

Erfarenhet från projektet:

Erfarenheter från Ayande, och utvärderingen från Ayande Exsistre (ESF-finansierat utvecklingsprojekt perioden 2012-2014)identifierar ett antal framgångsfaktorer: Insatser med utgångspunkt från deltagarens behov och planering tillsammans med henom där hens egen uppfattning får vara av avgörande betydelse, tvärprofessionella team innebärande att deltagaren inte behöver ”gå runt” mellan myndigheterna för att få sina behov tillgodosedda,  en ”avmynidghetsfierad” miljö där det är möjligt att lyckas med ett steg i taget och en miljö där deltagaren känner sig ”sedd”.                              Ca 70 % av Ayandes deltagare har endast grundskolekompetens.