Metodutveckling inom Brukarrevision

När det handlar om kvalitet och uppföljning finns olika metoder. Många metoder för att ta reda på vad brukare tycker, bygger på att brukaren kan tala för sig och förstå skriven text. Det finns brukare med funktionsnedsättning som har svårt att förmedla sig. Projektet handlar om att finna redskap som stödjer kommunikation, vilket behövs då en person har svårt att förstå eller använda tal.

Många metoder för att ta reda på vad brukare tycker, bygger på att brukaren eller personen kan tala för sig verbalt eller förstå skriven text. Det finns många brukare vilka är i beroendeställning till välfärdens insatser som har svårt att förmedla sig. Det är angeläget och viktigt att utveckla sätt och bli bättre på att ta reda på vad personer med funktionsnedsättning tycker om de tjänster de får. Syftet är att utveckla Göteborgs stads modell av Brukarrevision för att lyfta fram och synliggöra röster och behov hos grupper i befolkningen som har svårt att få sin röst hörda. Ett av angreppsätten vi ska använda när vi utvecklar Brukarrevision är  ”Alternativ och Kompletterande Kommunikation” (AKK).

Sedan 2008 används brukarrevisioner i Göteborg. Modellen baseras på intervjuer där brukare med egen erfarenhet formulerar frågorna och gör intervjuer och analys. Brukarrevision har utvecklats ur ett samarbete mellan kommunen och den samlade handikapprörelsen (HSO) och Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB). HSO och FUB är fortsatt engagerade. Brukarrevisionen vill pröva att i projektform vidareutveckla nuvarande modell för att kunna nå brukare som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Målet är att finna en enkel, tydlig arbetsmodell för att kunna fånga synpunkter och behov. Projektet kommer att genomföra utbildningar och pilotrevisioner i stadsdelarna. Brukare, anhöriga och personal rekryteras från stadsdelarna.

Projektmedel har beviljats från Allmänna Arvsfonden.