Arbetsrehabilitering enligt IPS (Individual placement with support eller Individuell placering med stöd)

IPS är en arbetsrehabiliteringsmetod som riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Metoden går ut på att hitta förmågan att arbeta på en specifik arbetsplats där stöd, arbetsuppgifter och arbetsmiljön är anpassad utifrån personens olika förutsättningar.

IPS är en evidensbaserad metod för arbetsrehabilitering som vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Grundtanken är att ge stöd till att få ett lönearbete och att även ge det stöd som krävs för att lyckas som arbetstagare. Målet är att hitta ett ”vanligt” arbete, med avtalsenlig lön och på en ”vanlig” arbetsplats (dvs. där resten av arbetsstyrkan inte nödvändigtvis har en funktionsnedsättning).

Till skillnad från andra modeller för arbetsrehabilitering bedöms inte arbetsförmågan först eller att personen arbetstränar i förväg. Den bakomliggande filosofin är att alla människor med allvarlig psykisk sjukdom har förmåga att arbeta på den reguljära arbetsmarknaden. Villkoret är att hitta rätt arbete och arbetsplats. Målet med IPS är att hjälpa människor med allvarlig psykisk funktionsnedsättning att hitta och behålla ett arbete på öppna arbetsmarknaden. IPS möjliggör för dessa personer att skaffa sig en meningsfull tillvaro bortom funktionsnedsättningen och att leva ett rikare liv. Ambitionen är inte att den enskilde ska anpassa sig, utan att hitta ett arbete som matchar hens talanger och erfarenheter.

Rollen som löntagare leder ofta till att självbilden förändras. Att kunna betrakta sig själv som en nyttig medborgare som aktivt bidrar till samhällets utveckling stärker självkänslan. Dessutom minskar stigmatiseringen och den sociala acceptansen ökar i takt med att omgivningen ser att individer med psykisk funktionsnedsättning lyckas.

Arbetsspecialistens roll är mycket att se till att det stöd som krävs för ett lyckat resultat blir av. Att arbeta i stödnätverken är en förutsättning för att en person ska kunna komma ut i arbete.

IPS grundar sig på 8 principer som evidensprövas av Dartmouth university i Boston, USA.

Dessa principer är:

1. Målet är ett ”vanligt” arbete

2. Lämpligheten baseras på personens vilja att arbeta

3. Arbetssökandet inleds tidigt, inom 1 månad

4. Integrerat i Stödteamens arbete  (socialtjänst och/eller psykiatri)

5. Bygger på personens önskemål, intresse och val

6. Tillgång till kontinuerligt stöd som ej är tidsbegränsat

7. Rådgivning om bidrag och ställningstagande till ekonomi ges i ett tidigt skede

8. Att systematisk utveckla arbetstillfälle och relationer med arbetsgivare

De erfarenheter som gjorts i IPS-verksamheten är förhållandevis goda. Sedan starten 2013 har antalet deltagare ökat och efterfrågan på individuell anpassad arbetsrehabilitering är mycket stor. I dagsläget (juli 2016) arbetar vi med ca 100 klienter varav ca 25% är ute i lönearbete, ca 15 % i studier och 30 % i arbetspraktik. Förhoppning är att stadsdelarna satsar på att utveckla IPS och anställa arbetsspecialister så fler personer kan få ett innanförskap i samhället.

Mer information finns på: http://www.sfse.se/

Forskning:

IMPLEMENTERINGEN AV NATIONELLA RIKTLINJER FÖR PSYKOSOCIALA INSATSER VID SCHIZOFRENI – EXEMPLEN IPS OCH ACT

IPS – innehåll, tillämpning och evidens