Äpplet Jobbcentrum – Individuella spåret

Det Individuella spåret innebär ett riktat och individuellt stöd och coachning. Projektet syftar till att stärka individer, som i nuläget får ekonomiskt bistånd, att i anpassat tempo återinträda på arbetsmarknaden. Kartläggning och att skapa förutsättningar för praktik/arbetsträning och jobbsökarstöd är centrala delar i projektet.

Individuella spåret på Äpplet Jobbcentrum vänder sig till deltagare mellan 25-55 år som är boende i Västra Hisingen och aktuella för ekonomiskt bistånd. Av olika anledningar klarar de inte av att delta i gruppverksamhet och är därför i behov av individuellt stöd för att bli självförsörjande genom arbete och/eller studier.

I projektet arbetar vi med allt ifrån insatser som tex. arbetsträning/arbetsprövning och praktik, till att göra studiebesök och ha samverkan och ge stöd i kontakten med AF andra myndigheter. Coach och deltagare träffas regelbundet, ca en gång/vecka och arbetet inleds med en fördjupad kartläggning och upprättandet av en genomförandeplan. Insatserna i projektet är tydligt anpassade till individens förutsättningar och ofta behöver coach och deltagare arbeta med att skapa förutsättningar för att ta små steg och sätta upp flera mindre delmål, mot praktik/arbetsträning etc.

Det individuellt anpassade arbetssättet kan bl.a. innebära att följa med deltagaren till sin praktikplats/arbetsträning och vara delaktig där under en introduktionsperiod, tills dessa att han/hon känner sig trygg och säker på att stanna på arbetsplatsen. Ofta innebär det även anpassade arbetsuppgifter och arbetstider samt en anpassad arbetsform.

Då majoriteten av deltagarna har psykisk och fysisk ohälsa men ändå vill komma ut och prova på att arbeta, utför coacherna mycket motivationsarbete och självförtroendehöjande arbete, så att praktiken inte riskerar att avbrytas.

Arbetet baseras på långsiktighet. Det har visat sig att deltagare, med lite mer tålamod från Socialtjänsten, kan bli självförsörjande om man ger dem den tid de behöver, för att bli redo att komma ut i arbete.

Verksamheten har under våren haft en omstart och nu är det 2 medarbetare som arbetar med målgruppen. Deltagarna kommer främst från ekonomisktbistånd, MFS. Detta gör att samverkan blir enkel och Coacherna kan samverka och tillsammans med socialsekreterarna stödja på ett tillitsfullt sätt.